18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Không kỵ

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, во время своей службы во Вьетнаме в 1966-1967-м гг. в составе роты "К" 11-го бронекавалерийского полка (автор фото погиб 21-го мая 1967-го года) - Một số bức ảnh được chụp bởi một gười lính Mỹ trong quá trình phục vụ tại Việt Nam những năm 1966-1967, đơn vị "K" Trung Đoàn 11 Không Kỵ (ảnh chết ngày 21 tháng 5, 1967)
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg

Бронекопытные среди джунглей - Thiết giáp trong rừng nhiệt đới

Серия фотографий, сделанных в расположении 11-го бронекавалерийского полка американской армии в ходе войны во Вьетнаме; ~ 1967-й год - Các bức ảnh chụp Trung Đoàn 11 Không Kỵ của Quân lực Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam; ~ 1967
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg

Вьетнамские приключения "Винтиков" и "Шпунтиков" американского разлива - Cuộc phiêu lưu Việt Nam "bánh răng" và "Shpuntik" theo kiểu Mỹ

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом в 1967-1968-м гг. во время своей службы во Вьетнаме в составе ремонтного подразделения 1-го эскадрона 1-го кавалерийского полка, входившего на тот момент в состав 101-й воздушно-десантной дивизии - Các bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ trong thời gian phục vụ tại Việt Nam là một phần bộ phận sửa chữa của Trung Đoàn 1 Không Kỵ, Thiết Đoàn 1, Sư đoàn Không vận 101. Trong những năm 1967-1968.
1599382903_87c9ccf21d_o.jpg
1599292219_7a03ef8a82_o.jpg
1599294449_45b1ccfbbf_o.jpg
1599300493_b38493282a_o.jpg
1599330059_efcd2b0ff8_o.jpg
1599349691_8e20051dc8_o.jpg
1599361213_9baa718390_o.jpg
1599362523_b77566f0a3_o.jpg
1599362763_6f71ea2354_o.jpg
1599389175_36d873c9ee_o.jpg
1599391451_13fbbbf001_o.jpg
1600184216_ade7907f55_o.jpg
1600215722_4bc833a127_o.jpg
1600216740_c907bffa22_o.jpg
1600248080_1c2fc711cb_o.jpg
1600249038_604288cddb_o.jpg
1600267770_538dab3d95_o.jpg
1600277852_872d4cbd98_o.jpg
1600278686_0704770864_o.jpg
1600284602_c7754378b9_o.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1967-1968-м г. в составе роты "F" 11-го бронекавалерийского полка - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong thời gian phục vụ tại Việt Nam 1967-1968, thành viên của đơn vị "F" Trung Đoàn 11 Không Kỵ
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Linkenfelter with X VC
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

В джунглях Вьетнамщины - Trong rừng rậm Việt Nam

"Дембельский альбом" американского солдата, служившего в 1968-1969-м гг. в составе 3-го батальона 5-го кавалерийского полка американской армии - "Xả album" một lính Mỹ đã từng phục vụ trong những năm 1968-1969, trong Tiểu Đoàn 3, Trung đoàn Không Kỵ số 5, Quân lực Hoa Kỳ
20-9.jpg
20-29.jpg
20-1.jpg
20-2.jpg
20-3.jpg
20-4.jpg
20-5.jpg
20-6.jpg
20-7.jpg
20-8.jpg
20-10.jpg
20-12.jpg
20-13.jpg
20-14.jpg
20-15.jpg
20-16.jpg
20-17.jpg
20-18.jpg
20-19.jpg
20-20.jpg
20-21.jpg
20-22.jpg
20-23.jpg
20-24.jpg
20-27.jpg
20-28.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским сержантом, служившем в 1968-1969 гг. во Вьетнаме в составе 3-го эскадрона 4-го кавалерийского полка. Các bức ảnh được chụp bởi các trung sĩ Mỹ, những người phục vụ trong những năm 1968-1969 ở Việt Nam tại phi đội 4 Trung đoàn Không Kỵ 3
15494626080_0fe08a0308_o.jpg
12003743185_f247e40321_o.jpg
12004027703_be5312b5f8_o.jpg
12004031213_6723347eef_o.jpg
12004050333_5d5a719c81_o.jpg
12004050773_00a5e9bd76_o.jpg
12004550476_df7c9fa2ec_o.jpg
12004565566_e150961ded_o.jpg
12004565806_45493e44f7_o.jpg
15060063533_9fa9c215aa_o.jpg
15060067913_bf2c180786_o.jpg
15493550159_8786370805_o.jpg
15494036278_9ab97e542c_o.jpg
15494036688_5d5fd40bce_o.jpg
15494036848_4c96628bba_o.jpg
15494037088_84ba5bec13_o.jpg
15494039848_0f762ecf95_o.jpg
12003732485_bd823a8fa7_o.jpg
15681017352_8e716b9357_o.jpg
15494040998_a577b85431_o.jpg
15494223617_5ee0ee7aac_o.jpg
15494228807_efc0ec7797_o.jpg
15494229047_216e54c110_o.jpg
15494624640_526e4d3ed2_o.jpg
15494625570_130b7f4d5c_o.jpg
15494628160_b3faff0498_o.jpg
15494629810_410f84cd43_o.jpg
15655706166_3bca963cba_o.jpg
15655707696_4cb3121358_o.jpg
15655710036_ff1c04dbf4_o.jpg
15677503081_086fdf917e_o.jpg
15679421525_dbc5bc7e56_o.jpg
15679422475_5e1eea742a_o.jpg
15679425665_ed4c014f0b_o.jpg
15679427325_b6e4c50175_o.jpg
15681015272_b51445001c_o.jpg
15681016912_90be9ee986_o.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

"Дембельский альбом" американского солдата, служившего с февраля 1969-го года по февраль 1970-го года во Вьетнаме в составе роты "С" 3-го эскадрона 5-го кавалерийского полка- "Xả album" một lính Mỹ đã phục vụ từ tháng 2 năm 1969 đến tháng Hai năm 1970 tại Việt Nam trong company "C" Trung đoàn 5 3rd Squadron Cavalry
VN9.jpg
VN98.jpg
VN1.jpg
VN2.jpg
VN3.jpg
VN4.jpg
VN5.jpg
VN6.jpg
VN8.jpg
VN11.jpg
VN12.jpg
VN14.jpg
VN15.jpg
VN16.jpg
VN17.jpg
VN24.jpg
VN26.jpg
VN27.jpg
VN28.jpg
VN29.jpg
VN30.jpg
VN31.jpg
VN33.jpg
VN34.jpg
VN40.jpg
VN47.jpg
VN48.jpg
VN49.jpg
VN56.jpg
VN58.jpg
VN61.jpg
VN67.jpg
VN70.jpg
VN71.jpg
VN73.jpg
VN76.jpg
VN77.jpg
VN78.jpg
VN79.jpg
VN81.jpg
VN82.jpg
VN84.jpg
VN85.jpg
VN86.jpg
VN87.jpg
VN88.jpg
VN89.jpg
VN90.jpg
VN91.jpg
VN93.jpg
VN94.jpg
VN95.jpg
VN96.jpg
VN97.jpg

Вьетнамские будни-2 - Ngày thường Việt Nam 2

Продолжение "Дембельского альбома" американского солдата, служившего с февраля 1969-го года по февраль 1970-го года во Вьетнаме в составе роты "С" 3-го эскадрона 5-го кавалерийского полка - Tiếp tục "Xả album" một lính Mỹ đã phục vụ từ tháng 2 năm 1969 đến tháng Hai năm 1970 tại Việt Nam trong company "C" Trung đoàn 5 3rd Squadron Cavalry
VN130.jpg
VN99.jpg
VN100.jpg
VN101.jpg
VN102.jpg
VN113.jpg
VN122.jpg
VN135.jpg
VN140.jpg
VN149.jpg
VN153.jpg
VN156.jpg
VN159.jpg
VN162.jpg
VN165.jpg
VN168.jpg
VN174.jpg
VN192.jpg
VN200.jpg
VN201.jpg
VN202.jpg
VN203.jpg
VN204.jpg
VN205.jpg
VN206.jpg
VN207.jpg
VN212.jpg
VN215.jpg
VN217.jpg
VN216.jpg
VN222.jpg
VN228.jpg
VN229.jpg
VN239.jpg
VN243.jpg
VN245.jpg
VN251.jpg
VN259.jpg
VN260.jpg
VN261.jpg
VN264.jpg
VN275.jpg
VN276.jpg
VN283.jpg
VN285.jpg
VN289.jpg
VN290.jpg
VN291.jpg
VN292.jpg
VN294.jpg
VN303.jpg
VN324.jpg
VN326.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét