29 tháng 4 2015

Đông Nam Á - "Hòn ngọc Viễn Đông"

Một chút so sánh với "Hòn ngọc Viễn Đông"

Экзотика образца 1950-го года - Exotic 1950

Серия фотографий, сделанных фотографом Дмитрием Кесселем во время своего путешествия в Бангкок в марте 1950-го года - Một số bức ảnh được chụp bởi nhà nhiếp ảnh Dmitri Kessel trong chuyến đi của ông tới Bangkok tháng 3 năm 1950
18-52.jpg
18-51.jpg
18-1.jpg
18-2.jpg
18-3.jpg
18-4.jpg
18-5.jpg
18-6.jpg
18-7.jpg
18-8.jpg
18-9.jpg
18-10.jpg
18-11.jpg
18-12.jpg
18-13.jpg
18-14.jpg
18-16.jpg
18-17.jpg
18-18.jpg
18-19.jpg
18-20.jpg
18-21.jpg
18-22.jpg
18-23.jpg
18-24.jpg
18-25.jpg
18-26.jpg
18-27.jpg
18-28.jpg
18-29.jpg
18-30.jpg
18-31.jpg
18-32.jpg
18-33.jpg
18-34.jpg
18-35.jpg
18-36.jpg
18-37.jpg
18-38.jpg
18-39.jpg
18-40.jpg
18-41.jpg
18-42.jpg
18-43.jpg
18-44.jpg
18-43.jpg
18-44.jpg
18-45.jpg
18-46.jpg
18-47.jpg
18-48.jpg
18-49.jpg
18-50.jpg

Визитное - Khách quý đến thăm

Серия фотографий, сделанных корреспондентом во время посещения главой Советского Союза Н.С. Хрущевым Индонезии в феврале 1960-го года - Một số bức ảnh được chụp bởi một phóng viên trong chuyến thăm của người đứng đầu của Liên Xô, NS Khrushchev tới Indonesia trong tháng 2 năm 1960
15-6.jpg
12-1.jpg
12-2.jpg
12-3.jpg
12-4.jpg
12-5.jpg
12-6.jpg

15-50.jpg
15-0.jpg
15-1.jpg
15-2.jpg
15-3.jpg
15-4.jpg
15-5.jpg
15-7.jpg
15-8.jpg
15-9.jpg
15-10.jpg
15-11.jpg
15-12.jpg
15-13.jpg
15-14.jpg
15-15.jpg
15-16.jpg
15-17.jpg
15-18.jpg
15-19.jpg
15-20.jpg
15-21.jpg
15-24.jpg
15-25.jpg
15-26.jpg
15-27.jpg
15-28.jpg
15-29.jpg
15-30.jpg
15-31.jpg
15-32.jpg
15-33.jpg
15-34.jpg
15-35.jpg
15-36.jpg
15-37.jpg
15-38.jpg
15-39.jpg
15-40.jpg
15-41.jpg
15-42.jpg
15-43.jpg
15-44.jpg
15-45.jpg
15-46.jpg
15-47.jpg
15-48.jpg
15-49.jpg

В столице островного государства - Tại thủ đô đảo quốc

Подборка фотографий, сделанных в 1965-м году на улицах столицы Республики Филиппины - Маниле - Một số bức ảnh được chụp vào năm 1965 trên đường phố Thủ đô của nước Cộng hòa Philippines - Manila
5457085424_b9b57880ce_b.jpg
5457091612_d3f990b372_b.jpg
5457096284_a5b518374b_b.jpg
5457344836_985846f60e_b.jpg
5457347948_3ded12f6a3_b.jpg
5457363950_a17447ea21_b.jpg
5457375676_5006bc6aa6_b.jpg
5457378942_f89e66b47d_b.jpg
5457386902_aa665c5954_b.jpg
5457393898_99fb1f4f34_b.jpg
5457400778_13fbe75e0f_b.jpg
5457407230_6f8bde35a0_b.jpg
5457488240_648548752e_b.jpg
5457491924_63d8b6627d_b.jpg
5457495946_5dfcf1b8d5_b.jpg
5457927273_60fe87b40a_b.jpg
5457946549_1c5ea839f3_b.jpg
5458527646_42435765b5_b.jpg
5458532668_e7ca822b87_b.jpg
5458541130_d04e1533e8_b.jpg
5458546002_293695e628_b.jpg
9667561381_c5bd6cbdea_k.jpg
9667566121_582d879e01_k.jpg
9670765242_b26d17aa29_k.jpg
5456463335_92a9f60ed2_b.jpg
5456468039_43cd8aca6b_b.jpg
5456493083_f50d72c3a2_b.jpg
5456745471_0d05975413_b.jpg
5456749803_d1bce24c4d_b.jpg
5456760971_05c42fca7b_b.jpg
5456764973_0006b45717_b.jpg
5456775823_a9a56b8bce_b.jpg
5456803359_07e8ef9297_b.jpg
5456809983_bee72b013b_b.jpg
5456813675_db0a70bdca_b.jpg
5457079800_afb850e2ab_b.jpg

На перекрёстке торговых путей - Tại ngã tư các tuyến đường thương mại

Подборка фотографий, сделанных в декабре 1966-го - январе 1967-го г. на улицах Сингапура - Một số bức ảnh được chụp vào tháng Mười Hai năm 1966 - Tháng 1 năm 1967, trên đường phố Singapore
5354484107_f99f7d37bf_o.jpg
15370194729_cc710c36aa_o.jpg
3118011338_92cc6d3350_o.jpg
3242838851_9e20be1d63_o.jpg
3288381466_99f4b60594_o.jpg
3924744427_78c429c3b1_o.jpg
3925530004_01ee5eef33_o.jpg
4000469334_ba6441a1f8_o.jpg
4000469568_22ab646c40_o.jpg
4074308783_8d15e0dbef_o.jpg
4763490605_3af07c5cfe_o.jpg
4835076780_b70083a0df_o.jpg
5047288315_5521e3851b_o.jpg
6487157915_f53a3f9b5c_o.jpg
6532348219_0714c3ff4e_o.jpg
6823024708_a62ed8dde5_o.jpg
6823025142_b7c8c539b2_o.jpg
6846169446_89364de8d5_o.jpg
6992295207_84911c055c_o.jpg
7378288392_6a0db6941f_o.jpg
8190416921_665b405a99_o.jpg
8191500188_2e72cb077f_o.jpg
8391848099_43a5169408_o.jpg
14936060724_327532492d_b.jpg
15018462150_220c52e333_o.jpg
15292731657_5053376207_o.jpg

В древнем Сиаме - Ở Xiêm La cổ

Подборка фотографий, сделанных в Бангкоке летом 1973-го года - Một lựa chọn các bức ảnh chụp tại Bangkok vào mùa hè năm 1973,
5074076109_fbe7e8a63d_b.jpg
5074654190_f83afd6a44_b.jpg
5074655136_25bd768735_b.jpg
5074657468_ea239be75c_b.jpg
5074662606_51949a31ce_b.jpg
5074663098_2f906d2cb6_b.jpg
5074663530_d99bae6c21_b.jpg
5074663936_c8454633a3_b.jpg
5074665050_c5bc8b864e_b.jpg
5074057275_a0aab31ae5_b.jpg
5074058209_20552e0a47_b.jpg
5074059131_6c73428d12_b.jpg
5074061967_f83f5d02eb_b.jpg
5074062429_b6d4a6df6a_b.jpg
5074062797_ae3157a5f0_b.jpg
5074063771_9ab169c6d3_b.jpg
5074064277_f57d587d54_b.jpg

Среди экзотики - Trong những sự kỳ lạ

Серия фотографий, сделанных в 1978-м году на Филиппинах - Một số bức ảnh được chụp vào năm 1978 tại Philippines
4311488321_6acddb9e87_o.jpg
4281704593_5e4ea549e3_o.jpg
4300410462_206b85c940_o.jpg
4301121644_bac780eca3_o.jpg
4306753903_7152e12f37_o.jpg
4306754967_432c9d081d_o.jpg
4307486906_79f896bd36_o.jpg
4307487290_3382154c0d_o.jpg
4307487710_d2dbb125b0_o.jpg
4307495768_18069b559c_o.jpg
4307496712_bb0a53cb59_o.jpg
4307517404_9d2664a5f5_o.jpg
4311479213_0e665f8683_o.jpg
4311480069_45e6abdd82_o.jpg
4311490669_dfa71a5238_o.jpg
4312210624_5ef445aaf4_o.jpg
4312211236_9b31e691c1_o.jpg
4312215938_00ab80a949_o.jpg
4312216702_3dee23276c_o.jpg
4312225382_d14f99f81f_o.jpg
4312227912_f6b010ed21_o.jpg
4367848279_f8596573c0_z.jpg
4368594084_8ddff27530_o.jpg
4369077567_c595035396_o.jpg
4369296363_b4507d3d20_o.jpg
4369824652_786f847419_o.jpg
4370044980_3a58e25768_o.jpg
4372371650_68fd4efb3d_o.jpg
4372371994_97561e20de_o.jpg
15550992604_ab0fe1cc52_o.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét