18 tháng 1 2015

Việt Nam - Sau 1975 - Campuchia

В джунглях Кампучии - Trong các khu rừng ở Campuchia

Небольшая подборка фотографий, сделанных во время наступления вьетнамской армии на Пномпень (столицу Камбоджи/Кампучии), развернувшегося в начале конце декабря 1978-го - начале января 1979-го года в рамках Кампучийско-Вьетнамской пограничной войны 1978-1979 гг. - Vài bức ảnh được chụp trong buổi đầu của quân đội Việt Nam tại Phnom Penh (thủ đô của Campuchia / Kampuchea) khởi đầu vào cuối tháng mười hai năm 1978 - đầu tháng Giêng năm 1979, như một phần của cuộc chiến tranh biên giới Campuchia-Việt 1978-1979.
114003078.jpg
114003054.jpg
114003056.jpg
114003058.jpg
114003059.jpg
114003061.jpg
114003075.jpg
114003076.jpg
114003077.jpg
114002195.jpg
114002200.jpg
114002201.jpg
114003037.jpg
114003038.jpg
114003041.jpg
114003043.jpg
114003049.jpg
114003052.jpg
114001714.jpg
114002174.jpg

После наведения порядка - Sau khi khôi phục trật tự

Серия фотографий, сделанных во время вывода вьетнамских войск из Пномпеня - столицы Камбоджи (на тот момент Кампучии); 10 мая 1983-го года - Một số bức ảnh được chụp tại thời điểm rút quân đội Việt Nam từ Phnom Penh - thủ đô của Campuchia (sau đó Kampuchea); 10 tháng 5 năm 1983
1.jpg
Данный вывод войск демонстрировал сокращение участия вьетнамской стороны в гражданской войне в Камбодже (однако практически вьетнамские войска оставались на территории Камбоджи до 1989-го года) - Sụ rút quân này cho thấy sự tham gia của phía Việt Nam trong cuộc nội chiến ở Campuchia đã giảm (nhưng quân đội Việt Nam gần như vẫn còn ở Campuchia đến năm 1989)
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

В Юго-Восточной Азии - Tại Đông Nam Châu Á

Подборка фотографий, сделанных в Камбодже в 1993-м году - Một số bức ảnh chụp tại Campuchia vào năm 1993
12840074253_c334314181_b.jpg
12858291775_e7bf7c5f6a_b.jpg
12858714034_00a05636fc_b.jpg
12837715324_49a348806e_b.jpg
12817296273_8c3b2c470f_b.jpg
11530007614_a83682d83d_b.jpg
11530062206_d6007fba41_b.jpg
11603840923_7eb614fe52_b.jpg
11604378986_c9ff5d76c0_b.jpg
11664785145_146f4b4295_b.jpg
11665138204_a502f7906f_b.jpg
11728601593_ccba2b5627_b.jpg
11770977476_953d45833f_b.jpg
12483062714_e255397ce2_b.jpg
12683904584_fb943bd9ac_b.jpg
12697435045_41e22dd293_b.jpg
12698207794_74026a02bb_b.jpg
12701106463_08f817ebda_b.jpg
12801902223_60df79bd9f_b.jpg
12817208345_d60c811711_b.jpg
11424867355_99f779f746_b.jpg
11437206444_1ed2d4179d_b.jpg
11441231315_885296bd26_b.jpg
11468641344_0b8e7db510_b.jpg
11471351363_e7a6668f35_b.jpg
0