21 tháng 8 2006

Máy Tính Xách Tay Đầu Tiên Của Liên Xô

Máy tính xách tay đầu tiên của Liên Xô

First Russian Laptop

Posted on  by team
This is first Russian laptop, made under the brand “Elektronika”. The production started in 1991 and lasted not very long due to the high price of the device – none of the common people could afford themselves such devices. The price for the computer was around $6000, that equals 25,000 roubles according to that time’s exchange rate, when the average salary across the country was 500 roubles (50 times less!). Đây là máy tính xách tay đầu tiên của Nga, được thực hiện dưới thương hiệu "Elektronika". Sản xuất bắt đầu vào năm 1991 và kéo dài không mấy lâu do giá cao của thiết bị - không ai trong số những người dân thường có thể đủ khả năng tự thiết bị như vậy. Giá cho máy tính là khoảng $6000, bằng 25.000 rúp theo tỷ giá hối đoái của thời điểm đó, khi mức lương trung bình trên toàn quốc là 500 rúp (ít hơn 50 lần).

 As we mentioned before in the article “How the richest Russians became rich” at that time there were practicaly no people who earned a lot and could afford such hardware for personal use. It was mainly produced for larger industrial factory engineers so that they could carry it along with them and plug to the larger machines they operated.  Như chúng tôi đề cập trước đây trong bài viết "Làm thế nào người Nga giàu có nhất trở nên giàu có" tại thời điểm đó có thực tế không có người kiếm được rất nhiều tiền và có thể đủ khả năng trả cho phần cứng như vậy để sử dụng cá nhân. Nó được sản xuất chủ yếu cho các kỹ sư nhà máy công nghiệp lớn để họ có thể mang theo cùng với họ và cắm vào các máy lớn hơn nơi họ làm việc.

It has been reported that not more than a thousand of such computers were produced. The exact technical specifications are not very clear.  Người ta đã thống kê rằng không hơn một nghìn máy tính như vậy được sản xuất. Thông số kỹ thuật chính xác không được rõ ràng.


According to people who used them the specifications were as following -  Theo những người sử dụng chúng thông số kỹ thuật là như sau:

CPU, Intel 8086 clone, with the speed of 4.47 Mhz - CPU, Intel 8086 clone, với tốc độ 4,47 Mhz
RAM: 1mb
Video card: CGA (It was such a video standard that supported only two colours, black and white) - Card màn hình: CGA (là một tiêu chuẩn video được hỗ trợ chỉ có hai màu sắc, màu đen và màu trắng)
Screen: Monochrome (black&white) 640×200 - Màn hình: đơn sắc (đen trắng) 640 × 200
HDD: no exact data - HDD: không có dữ liệu chính xác
Weight: approx. 10 lbs (it was heavy!) - Trọng lượng: xấp xỉ. £10 ~ 4.5kg (nó rất nặng!)

And it seems the exterior was a kind of cloning attempt of Toshiba-3100 -Và có vẻ bên ngoài như là một dạng của sao chép cải tiến của Toshiba-3100

It’s a very rare exhibit, due to its limited production. Many people even don’t know that in the late 80s there were a laptop production in Russia.  Đây là một trưng bày rất hiếm, do sản xuất hạn chế của nó. Nhiều người thậm chí không biết rằng vào cuối những năm 80 đã có máy tính xách tay sản xuất tại Nga.

Cập nhật 4/9/2006

Các tay máy nhập thông tin đồ họa

The Manipulator For Graphical Information

Posted on  by team

Do you remember the first Russian laptop? Here come the first Russian mice. The design is alike, it should be classy things at that time, 16-17 years ago. Which one do you like the most?
Bạn có nhớ máy tính xách tay đầu tiên của Nga? Bây giờ những con chuột đầu tiên của Nga. Thiết kế là như nhau, nó là điều sang trọng tại thời điểm đó, 16-17 năm trước đây. Một trong những thứ bạn thích nhất?

Thanks to the collector Sergei Frolov, for sharing with us such rare photos.
Nhờ có nhà sưu tập Sergei Frolov, đã chia sẻ với chúng tôi bức ảnh hiếm hoi như vậy.

This mice were used by Soviet computer users in 1986-1994 while probably creating some new sort of “MIR” space station, which was never built though. What pitty.
Con chuột này đã được sử dụng bởi người dùng máy tính Liên Xô những năm 1986-1994, trong khi có lẽ đã tạo ra một số loại mới của trạm không gian "MIR",  mặc dù không bao giờ được xây dựng. Tiếc gì.

So, the mice:
Và đây, những con chuột:
The cord is nice, nowadays the fashion for such cords return.

Dây rất đẹp, ngày nay thời trang dây này đã quay trở lại.

 
I can translate what is written on the mouse back side – “The Manipulator For Graphical Information”
Tôi có thể dịch những gì được khắc trên mặt sauchuột - "Tay máy Nhập Thông tin Đồ họa"

And on this one there is written “The Mouse”. Keep it simple.
Và một điều này, ở đó khắc "The Mouse". Hãy giữ nó đơn giản.

Here it is seen clearly. “The Mouse” also is drawn on the mouse.
Ở đây nó được nhìn thấy rõ ràng. "The Mouse" cũng được khắc trên chuột.

That’s one I like the most. It is said that the both buttons have letters on them “L”-left and “R”-right, in order not to mistaken. How often do you confuse mouse buttons?
Đó là một con chuột tôi thích nhất. Người ta nói rằng các nút đều ​​có chữ trên đó "L" bên trái và "R" bên phải, để không nhầm lẫn. Bạn thường nhầm lẫn giữa các nút chuột?

For some reason the ball is missing. The red digits – this is a Soviet inventory number, was used in the govermental companies for better control of the equipment. There is a word “Price ____” embossed into the plastic, that’s a post Soviet phenomena. During the Soviet era the price was embossed into plastic parts of practically every item being sold in the shop, because the goverment set up the price for each item.
Một số mất bi. Các chữ số màu đỏ - đây là một số kiểm kê của Liên Xô, đã được sử dụng trong các công ty chính phủ để kiểm soát tốt hơn các thiết bị. Có một chữ "Giá ____" đúc nổi vào nhựa, đó là một biểu tượng Xô viết. Trong thời kỳ Liên Xô giá thực tế được dập nổi vào bộ phận nhựa của tất cả các mặt hàng đang được bán tại các cửa hàng, bởi vì chính phủ thiết lập giá cho từng mặt hàng.

This one is a Genius clone, you can see Genius original mouse behind this white one.
Đây là một bản sao Genius, bạn có thể thấy chuột Genius gốc đằng sau cái màu trắng này.

Those things are classy, probably if some contemporary mouse designers can be inspired with such images for making a high tech laser optic wireless lightweight replicas of those ones. Who knows. I’ve seen a lot of cords lately styled for the first mouse cord, maybe that is the beginning.
Những thứ sang trọng, có thể là nếu một số nhà thiết kế con chuột hiện đại lấy cảm hứng từ những hình ảnh như vậy để làm một  bản sao kỹ thuật cao bằng laser quang không dây nhẹ hơn. Ai mà biết được. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều dây gần đây làm theo kiểu dây chuột đầu tiên, có lẽ đó là sự khởi đầu.

Cập nhật 1/3/2007
Máy tính cá nhân Liên Xô đầu tiên

First Russian PCs

Posted on  by
These are personal computers that are being used in 80s in Russia. Sergei Frolov has them all in his collection.
  Đây là những máy tính cá nhân đang được sử dụng trong những năm 80 ở Nga. Sergei Frolov có tất cả trong bộ sưu tập của mình.

No IBMs, no “I’am PC and I’am MAC” stuff. Just Soviet and East European stuff. And special Japanese YAMAHA on cyrillics made for Russian schools.
 Không IBMs, không có "I'am PC" và  "I'am MAC". Những thứ của Liên Xô và Đông Âu. Và đặc biệt YAMAHANhật Bản in ký tự cyrillics trên sản phẩm làm cho các trường học Nga.

Cập nhật 14/3/2012
Máy tính xách tay Liên Xô đầu tiên

The First Soviet Laptop

Posted on  by team
Elektronika MS 1504 (PK300) – the first Soviet laptop that showed many advantages of laptops use. Has anyone seen it in real life? Someone would find it interesting to see what’s inside…
Elektronika MS 1504 (PK300) - máy tính xách tay đầu tiên của Liên Xô cho thấy nhiều ưu điểm của việc sử dụng máy tính xách tay. Có ai nhìn thấy nó trong cuộc sống thực? Một ai đó sẽ nhận thấy thú vị khi xem những gì bên trong nó ...
Micro-computer, personal, portable
Vi máy tính, cá nhân, di động


Made in the USSR
Chế tạo tại  Liên Xô
Cập nhật 26/4/2014
Máy tính và công nghệ cao khác từ thời Liên Xô

Computers and other Tech from Soviet Times

9
Posted on  by tim
“Computers in Soviet times were something out of common”, states Yuri and posts a collection of old Soviet tech. From Soviet computer mouse to the Soviet documents shredder – a set of eighteen retrospective Russian computer tech.
"Máy vi tính trong thời Xô Viết là một cái gì đó của phổ biến", Yuri tuyên bố, và đăng các bài viết tập hợp các công nghệ của Liên Xô cũ. Từ con chuột máy tính của Liên Xô tới các máy hủy tài liệu của Liên Xô - một tập hợp các công nghệ  máy tính của Nga, hồi tưởng mười tám năm về trước.
The first photo features a Soviet local network.
Bức ảnh đầu tiên mô tả tính năng mạng nội bộ của Liên Xô.

And as Yurii says this was a Soviet printer.
 Và như Yurii nói đây là một máy in của Liên Xô.

This one he calls a processor, whatever it means.
 Cái này ông gọi là một bộ xử lý, nó có nghĩa là bất cứ điều gì.

According to Yurii this is “multitasking”, actually what it reads is “Start”,”rewind”,”stop”. 
 Theo Yurii cái này là "đa nhiệm", thực sự những chữ đó đọc là "Bắt đầu", "Tua lại", "Dừng lại".


Soviet mouse. I like the scroll wheel on the side. It’s called “Comet”. 
 Chuột Liên Xô. Tôi thích bánh xe di chuyển trên mặt. Nó được gọi là "sao chổi".

Magnetic disc element.  Thành phần đĩa từ.

Magnetic tapes data storage.
 Băng từ lưu trữ dữ liệu.

1982. The general view of information centre of Russian institute. ES-1022 computer, RAM size is 512 Kb, speed is 80,000 operations per second.
 1982. Cái nhìn chung về trung tâm thông tin của các viện nghiên cứu Nga: máy tính ES-1022, kích thước bộ nhớ RAM là 512 Kb, tốc độ là 80.000 phép tính mỗi giây.

Punch cards.  Thẻ đục lỗ.

And the shredder, yes.  Vâng, các máy hủy tài liệu.


Cập nhật 18/5/2014
Máy trò chơi điện tử Liên Xô
sao chép từ Mỹ và Nhật Bản

Soviet Videogames Copied from American and Japanese Ones

4
Posted on  by tim

“Electronica” is a well-known Soviet brand. 
"Electronica" là một thương hiệu nổi tiếng của Liên Xô.
Under this brand in Soviet times, different plants produced a wide range of household electrical appliances: TVs, computer systems, calculators, electronic watches, tape recorders, video recorders and other products, but not everyone guessed that many products released under this brand were copied from samples of foreign technology.
Dưới thương hiệu này trong thời Xô Viết, các nhà máy khác nhau sản xuất một loạt các thiết bị điện gia dụng: TV, hệ thống máy tính, máy tính, đồng hồ điện tử, máy ghi âm, ghi hình và các sản phẩm khác, nhưng không phải tất cả mọi người đoán được rằng nhiều sản phẩm được phát hành dưới thương hiệu này đã được sao chép từ mẫu của công nghệ nước ngoài.
Практически все, кто родился и вырос в СССР прекрасно помнят торговую марку "Электроника". Под этой маркой в советское время разными заводами выпускался широкий спектр бытовых электроприборов: телевизоры, компьютерные системы, калькуляторы, электронные часы, магнитофоны, видеомагнитофоны и другие изделия. Но не все догадывались, что многие изделия выпущенные под этой маркой были копиями образцов иностранной техники.
Давайте сравним некоторые популярные электроприборы тех лет и их зарубежные прототипы.
И начнём с популярнейшей игрушки, предел счастья многих советских детей – Электроника ИМ-02 "Ну, погоди!", электронная игра, самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном.
Electronica 24-01 “Oh, wait!” 
Electronica 24-01 "Oh, chờ đã!" (Này! Hãy đợi đấy, tên Việt Nam của bộ phim)
Electronic game, the most famous and popular of the first Soviet series of handheld electronic games with liquid crystal screen. It was made from 1984. Retail price was 25 rubles.
Trò chơi điện tử, nổi tiếng nhất và phổ biến của loạt đầu tiên của trò chơi điện tử cầm tay Liên Xô với màn hình tinh thể lỏng. Nó đã được thực hiện từ năm 1984. Giá bán lẻ là 25 rúp.

But it turns out that this game was an unofficial clone of Nintendo EG-26 Egg series of Nintendo Game & Watch, 1981.
 Nhưng hóa ra trò chơi này là một bản sao chính thức loạt trò chơi Nintendo EG-26  "Quả trứng" của hãng Nintendo Game & Watch, năm 1981.
Производилась с 1984 года. Розничная цена составляла 25 рублей. Среди детей 80-х годов бытовал миф, что при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм "Ну погоди!" что принципиально невозможно при использовании дисплея подобного типа.
Но оказывается эта игра является неофициальным клоном японской Nintendo EG-26 Egg из серии Nintendo Game & Watch 1981 года. Волк со шляпой из оригинальной игры был заменён Волком из мультфильма "Ну погоди!" с корзиной, а петух, выглядывающий из домика, — Зайцем.
Многие из последующих версий игры являлись такими же клонами. Далее несколько примеров отечественных игр и их зарубежных исходников.
Электроника 24-01 "Микки-маус"
31Электроника 24-01
“Electronics 24-01″ game on screen (Mickey Mouse)
"Điện tử 24-01" trò chơi trên màn hình (chuột Mickey)
 Nintendo MC-25 Mickey Mouse
это аналог Nintendo MC-25 Mickey Mouse.
32Nintendo MC-25 Mickey Mouse
Электроника ИМ-03 "Тайны океана" (1987)
33
Электроника ИМ-03“Elektronika IM-03″ Secrets of the Ocean, 1987
 "Elektronika IM-03" Bí mật của Đại dương, 1987
Nintendo OC-22 Octopus, 1981 
 Nintendo OC-22 Bạch tuộc, 1981
это аналог Nintendo OC-22 Octopus (1981).
34Nintendo OC-22 Octopus
Электроника ИМ-04 "Весёлый повар" (1989)
35Электроника ИМ-04
“Electronika EM-04″, Merry cook MG-04, 1989 - "Electronika EM-04", Merry Đầu bếp MG-04, 1989

Nintendo FP-24 Chef, 1981
 Nintendo FP-24 Đầu bếp, 1981
это аналог Nintendo FP-24 Chef (1981)
36Nintendo FP-24 Chef

“Electronika EM-09″, Space bridge MG-09, 1989
 Electronika EM-09," Cây cầu Không gian" MG-09, 1989

Nintendo FR-27 Fire, 1981
 Nintendo FR-27 Cứu Hỏa, 1981

In 1985, the Solnechnogorsk electromechanical factory released a toy called “Elektronika IM-11″ – Lunokhod (Moonrover).
Năm 1985, nhà máy sản xuất cơ điện tử Solnechnogorsk phát hành một món đồ chơi được gọi là "Elektronika IM-11" - Lunokhod (Rong chơi Mặt trăng - Moon Rover).
Повышаем планку. В 1985 году Солнечногорским электромеханическим заводом выпущена игрушка под названием Электроника ИМ-11 "Луноход".
37Электроника ИМ-11
Как указано в инструкции, игрушка предназначалась для "развития у детей 6—12 лет интереса к техническому творчеству, навыков программирования, расширения их кругозора". В 1988 году журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью с описанием возможностей и устройства игрушки.
Вот только нигде не указывалось, что она является клоном электронной игрушки Big Trak — программируемой машины, разработанной и выпущенной американской компанией Milton Bradley в 1979 году.
38Big Trak
“BIG TRAK” – programmable machine, developed and released by Milton Bradley in 1979.
"BIG TRAK" - máy lập trình được, phát triển và phát hành bởi Milton Bradley vào năm 1979.

Очень редкая игрушка. Электроника ИМ-12 со сменными картриджами.
39Электроника ИМ-12
Эта игра задумывалась как альтернатива играм типа "Ну, погоди!", но в отличие от них в этой игре экран работает на просвет. Перед игрой надо разложить игровую консоль и приспособить источник света. На экран играющий смотрит через зеркало. Смысл игры - пройти маршрут, избегать встречи с пчелами и собирать всякие предметы.
 
A very rare toy, “Elektronika IM-12″ with replaceable cartridges.
 Một món đồ chơi rất hiếm, "Elektronika IM-12" với hộp từ thay thế.
Эта игра задумывалась как альтернатива играм типа "Ну, погоди!", но в отличие от них в этой игре экран работает на просвет. Перед игрой надо разложить игровую консоль и приспособить источник света. На экран играющий смотрит через зеркало. Смысл игры - пройти маршрут, избегать встречи с пчелами и собирать всякие предметы.
400
Но как же она похожа на игру Nintendo CJ-93 Donkey-Kong JR серии Panorama Screen 1983 года выпуска. Вот только за место Винни Пуха – обезьянка.
41Nintendo CJ-93
Nintendo CJ-93 Donkey-Kong JR, Panorama Screen Series, 1983.
Nintendo CJ-93- Donkey Kong JR, Series Màn hình Toàn cảnh, năm 1983.


“Elektronika IM-15″ – electronic football game made in 1990.
"Elektronika IM-15" - trò chơi bóng đá điện tử được thực hiện trong năm 1990.

World Cup SOCCER by TOMY Electronics, 1979
 BÓNG ĐÁ World Cup bởi TOMY Electronics, 1979

“Elektronika IM-20″ version 1 Air shooting
 "Elektronika IM-20" Bắn súng Không gian  phiên bản 1.
 Nintendo BU-201 Spitball Sparky Super Color, 1984.

“Elektronika IM-26″ with interchangeable screens in the form of cartridges produced from the end of 1988.
 "Elektronika IM-26" với màn hình hoán đổi dạng hộp từ được sản xuất từ ​​cuối năm 1988.
Электроника ИМ-26 со сменными экранами в виде картриджей выпускалась с конца 1988 года. В комплекте шли две верхних (с экранами) и одна нижняя части. Игры были те же самые, что и в предыдущих Электрониках, на сегодняшний момент известны пять игр, которые точно были в ИМ-26: Ну,погоди! Весёлые футболисты, Кот-рыболов, Хоккей, Автослалом.
42Электроника ИМ-26
43Электроника ИМ-26
In 1983, the Bandai company released Digi Casse.
 Năm 1983, công ty Bandai phát hành Digi Casse.
Идея разделить приставку принадлежит опять не нашим советским инженерам. Ещё в 1983 году фирма Bandai выпустила Digi Casse откуда и был позаимствован собственно "принцип деления"
44Digi Casse

“Elektronika IM-27″ Space Adventure (February 1990) – experience a series of games in a binocular stereoscopic image.
 "Elektronika IM-27" Space Adventure (tháng 2 năm 1990) - trải nghiệm một loạt các trò chơi trong một hình ảnh lập thể bằng hai mắt.
Электроника ИМ-27 "Космические приключения" (1990) — опытная серия игры в виде бинокля, со стереоскопическим изображением.
45Электроника ИМ-27
Planet Zeon by Tomy Company which was published in 1983, a series of similar games called TOMYTRONIC 3-D.
 Hành tinh Zeon bởi Công ty Tomy được xuất bản vào năm 1983, một loạt các trò chơi tương tự gọi là TOMYTRONIC 3-D.
Задумка этой игры весьма оригинальна, но, к сожалению, полностью скопирована с Planet Zeon от фирмы Tomy выпускавшей в 1983 году целую серию подобных игр под названием TOMYTRONIC 3-D.
46Planet Zeon
47Planet Zeon
Электроника ИМ-46 – Калькулятор и синтезатор музыки 1994 года выпуска.
48
Электроника ИМ-46Elektronika IM-46 – Calculator and music synthesizer made in 1994
 Elektronika IM-46 - Máy tính và  bộ tổng hợp âm nhạc được thực hiện vào năm 1994.
Casio VL-Tone (VL-1) issued about a dozen years earlier (1980)
 Casio VL-Tone (VL-1) đã phát hành khoảng hơn chục năm trước đó (1980)
Удивительно похож на Casio VL-Tone (VL-1), выпускавшегося на полтора десятка лет ранее (1980).
49Casio VL-Tone
“Electronics ESI-01″ – Auto racing – portable game, 1983.
 "Electronics ESI-01" - Đua xe Ôtô - trò chơi di động, năm 1983.

AUTO RACE from Mattel Electronics, 1977
 AUTO RACE từ Mattel Electronics, 1977

TV game console “Electronica Videosport”
 Giao diện điều khiển trò chơi truyền hình "Electronica Videosport"


Но закончим с игрушками.
Tuy nhiên kết thúc với đồ chơi.
1974 год. Ленинградское НПО "Позитрон" выпускает невиданную вещь – катушечный видеомагнитофон Электроника-501-видео, предназначеного для записи чёрно-белого изображения европейского телевизонного стандарта и его звукового сопровождения от телевизионной камеры Электроника-841 и телевизора, снабжённого согласующим устройством. Для просмотра записи изображения используется тот же телевизор или монитор-глазок телевизионной камеры.
In 1974, Leningrad NGO “Positron” produced an unprecedented thing – the reel to reel VCR “Electronics-501-video” for recording black and white television in the European standard of 50 Hz, 625 lines and the sound using the television camera, “Electronics-Video”, and the video recording could be viewed using the same TV or the monitor of a television camera.
 Năm 1974, Leningrad NGO "Positron" sản xuất là một thứ chưa từng có - reel to reel VCR "Electronics-501-video" để ghi lại truyền hình đen trắng theo tiêu chuẩn châu Âu là 50 Hz, 625 dòng và âm thanh bằng cách sử dụng máy quay truyền hình "Electronics-Video", và quay video có thể được xem bằng cách sử dụng truyền hình tương tự hoặc màn hình của một máy quay truyền hình.
Вот только он удивительно сильно напоминает видеомагнитофон Sony DV-3400 1969 года.
51Sony DV-3400
Sony AV-3400 Portapack, 1970.
Sony AV-3400 Portapack. Library picture.Sony AV-3400 Portapack.

Large scale production of the VHS format “Electronics VM-12″ VCR began in 1984.
 Sản xuất quy mô lớn của định dạng VHS "Electronics VM-12" VCR bắt đầu vào năm 1984.
В 1984 году был начат крупносерийный выпуск первого советского видеомагнитофона Электроника ВМ-12 формата VHS.
52Электроника ВМ-12
Через некоторое время видеомагнитофон немного изменил внешность.
53Электроника ВМ-12
Panasonic NV-2000, 1975.
 
Но всё равно по удивительным причинам очень похож на японский Panasonic NV-2000, выпущенного ещё в 1975 году.
“Electronics VIC-8220″, 1987 
Следующая модель видеомагнитофона Электроника ВМЦ-8220 1987 года
55Электроника ВМЦ-8220
“Samsung VX-8220″ 
это практически точная копия видеомагнитофона Samsung VX-8220.
56Samsung VX-8220
Turntable “Electronics B1-01″, 1974. 
Thorens TD-125, 1972

Home computer “Electronics VI-201″
 Máy tính của gia đình “Electronics VI-201″
ZX Spectrum 

На этом мы думаем закончить тему, хотя её можно было бы продолжить, если порыться в электронных калькуляторах и электронных часах.
Đồng thời, chúng tôi hy vọng kết thúc chủ đề này, mặc dù nó có thể được gia hạn nếu lục lọi trong máy tính điện tử và đồng hồ điện tử. 
Мы нисколько не утверждаем, что у Электроники не было своих разработок. Были! И довольно приличные. Но факт клонирования зарубежной техники тоже присутствовали далеко не в единственном экземпляре.
Chúng tôi không cho rằng không có điện tử phát triển của họ. Đã! Và khá tốt. Nhưng thực tế của các nhân bản của công nghệ nước ngoài không phải là cũng có mặt trong một bản duy nhất. 
Nguồn tham khảo:
rewindmuseum.com
art-on.ru