23 tháng 5 2014

Điện Thoại Di Động Đầu Tiên Của Liên Xô Thập Niên 1950

Điện thoại di động đầu tiên của Liên Xô

First Russian Mobile PhonePosted on  by team
This is the photo of the first Soviet cellular phone. The development of such devices has started in 1958 as a cooperative project by the group of the Soviet scientists from different cities.
Đây là hình ảnh của điện thoại di động đầu tiên của Liên Xô. Sự phát triển của các thiết bị như vậy đã bắt đầu vào năm 1958 như là một dự án hợp tác của nhóm các nhà khoa học Liên Xô từ các thành phố khác nhau. 

It was a fully functional mobile phone that was placed in the car of the Soviet elite. It had a full duplex link and in order to dial a phone one had just pick up the receiver and dial a number using this big square buttons with letters and digits on them. On the first models there were even old-style round dial.
Đó là một điện thoại di động đầy đủ chức năng được đặt trong xe hơi của giới tinh hoa Xô viết. Nó có một liên kết song công hoàn toàn và gọi một số điện thoại bằng cách nhấc tổ hợp và quay số bằng cách sử dụng các nút này vuông với chữ cái và chữ số bên trên. Trên các mô hình đầu tiên thậm chí có những kiểu đĩa quay số cũ.
In a common Soviet town the phone base station had only 16 radio channels, but it was enough to serve the local Communist elite with a mobile phone link.
Tại một thị trấn Liên Xô thông thường trạm phát sóng điện thoại chỉ có 16 kênh, nhưng cũng đủ để phục vụ giới tinh hoa cộng sản địa phương với một liên kết điện thoại di động.

There was used a 150 MHz frequency, so the antenna placed on the roof of a high building could give a coverage area of 40-50 miles.
Nó sử dụng tần số 150 MHz, do đó, ăng-ten đặt trên mái nhà của một tòa nhà cao có thể cung cấp cho một vùng phủ sóng rộng 40-50 dặm.

The first devices were started in production in 1963, and till 1970 more than 30 Soviet cities were covered with this elite mobile phone network. As far as the author knows, in USA there was also such kind of mobile telephone system but it started a bit later – at 1969.
Các thiết bị đầu tiên được bắt đầu sản xuất vào năm 1963, và cho đến năm 1970 hơn 30 thành phố của Liên Xô đã được bao phủ bởi mạng lưới điện thoại di động ưu tú này. Theo như tác giả biết, tại Mỹ cũng có loại hệ thống điện thoại di động giống vậy, nhưngbắt đầu một chút sau đó - vào năm 1969.

The system had even some modern day features as “conference-call”. And there was a hierarchy in using this system. People who hold higher Communist positions could throw of the line the lower posts when they needed to talk urgently but all the lines were busy. Some could call only local numbers and more advanced Communists could call worldwide.
Hệ thống thậm chí có một số tính năng hiện đại như ngày nay, chẳng hạn "gọi hội nghị". Và có một hệ thống phân cấp trong việc sử dụng hệ thống này. Những người lãnh đạo Cộng sản giữ các chức vụ cao hơn có thể chiếm của đường dây các chức vụ thấp hơn khi họ cần nói chuyện khẩn trương mà tất cả các kênh đang bận rộn. Một số chỉ có thể gọi số địa phương và lãnh đạo Cộng Sản cao cấp hơn có thể gọi trên toàn thế giới.

In the late 70s there appeared a new, less monstrous model of the Soviet mobile phone. It could be conveniently placed between front passenger chairs in the car, not in the trunk as before.
Trong cuối những năm 70 đã xuất hiện một mô hình điện thoại di động nhỏ đến quái dị mới của Liên Xô. Nó có thể được đặt thuận tiện giữa ghế hành khách phía trước trong xe, không phải trong cốp xe như trước.
The Soviet authorities even didn’t think about providing the service to common people. The mobile phone could give another level of freedom to its owner, and it was not what they expected from the citizens.
Các nhà chức trách của Liên Xô thậm chí không nghĩ về việc cung cấp các dịch vụ cho những người dân thường. Điện thoại di động có thể cung cấp một mức độ tự do cho chủ nhân của nó, và đó không phải là những gì họ mong đợi từ các công dân. 

Cập nhật 16/1/2007
PDA, điện thoại di động và máy tính xách tay 90 năm trước

PDA, Cellphone and Laptop 90 Years Ago

Posted on  by
This is Moscow subway.
Đây là ga tàu điện ngầm Moscow. 

This particular photo is the “Kievskaia” station. It has a lot of epic mosaics about Soviet era.
Hình ảnh đặc biệt này là trạm "Kievskaia". Nó có rất nhiều tranh ghép sử thi về thời kỳ Xô viết. 

Please look down for one amazing picture:
Hãy nhìn xuống một hình ảnh tuyệt vời: 
According to this photo from Moscow subway station “Kievskaia” it can be clearly seen that Communist’s coup was so successfull due to the help of time travelers who had come from the future equipped with PDAs, cell phones and laptops.
Theo bức ảnh này từ ga tàu điện ngầm Moscow "Kievskaia" có thể được nhìn thấy rõ ràng rằng cuộc đảo chính Cộng sản rất thành công do sự giúp đỡ của những du khách thời gian đến từ tương lai được trang bị PDA, điện thoại di động và máy tính xách tay.

Cập nhật 23/5/2014

Điện thoại vô tuyến của Liên Xô
từ thập niên 1950
Russian Radio Phones from 1950s

2
Posted on  by tim

Để so sánh, chúng ta chọn hãng Motorola (và các nhà xản xuất châu Âu ở Đức, Phần Lan), vốn được cho là đi đầu trong lĩnh vực sản xuất điện thoại di động, đã có thành tích gì trong lĩnh vực này?
Năm 1946, ngày 02 tháng 10, nhà cung cấp thiết bị thông tin liên lạc Motorola cung cấp dịch vụ vô tuyến điện thoại trên xe mới tại Illinois Bell Telephone Company's ở Chicago, Illinois, USA.
Năm 1957 Leonud Kupriyanovich nhận được một giấy chứng nhận bản quyền cho "vô tuyến điện thoại" - điện thoại vô tuyến tự động với đường truyền trực tiếp. Thông qua trạm điện thoại tự động thiết bị này có thể được kết nối với bất kỳ thuê bao nào của mạng điện thoại nằm trong vùng phủ sóng của máy phát "vô tuyến điện thoại". Vào thời điểm đó nó là thiết bị có hiệu lực đầu tiên, thể hiện nguyên tắc "vô tuyến điện thoại" được nhà phát minh đặt tên LC-1.
 In 1957 Leonud Kupriyanovich received a copyright certificate for “radiophone” – automatic radio telephone with direct line. Through automatic telephone station this unit could be connected to any subscriber of telephone network within the transmitter’s coverage area of “radiophone”. In that time it was ready the first valid set of equipment, demonstrating the principle of “radiophone” named inventor LC-1.
Trong suốt thập niên 1950 - 1960 Motorola bận rộn với việc phát triển và kinh doanh truyền hình.
"Các điện thoại có kích thước nhỏ, trọng lượng không vượt quá ba kg" - "Khoa học và cuộc sống" đã viết. "Những cục pin được đặt bên trong vỏ của thiết bị; thời gian sử dụng liên tục là 20-30 giờ. LC-1 có 4 bóng chân không đặc biệt, vì vậy lượng điện cấp cho ăng-ten đủ để giao tiếp ở các bước sóng ngắn trong khoảng 20-30 dặm. Trên đơn vị được đặt 2 ăng-ten và trên bảng điều khiển phía trước của nó được cài đặt 4 thiết bị chuyển mạch cho các cuộc gọi, microphone (với lỗ cắm bên ngoài cho tai nghe) và đĩa quay số."
 “The telephone is small in size, its weight does not exceed three kilograms” – wrote “Science and Life”. “The batteries are placed inside the case of the device; period of continuous use of them is 20-30 hours. LK-1 has 4 special vacuum tubes, so return the antenna power is sufficient for communication at short wavelengths in the range of 20-30 miles. On the unit are placed 2 antennas and on its front panel are installed 4 switches for call, the microphone (which is outside for headphones) and dial disk. “

"Sử dụng điện thoại di động đầu tiên không thoải mái như bây giờ." (Tạp chí "Kỹ thuật Trẻ" # 7, 1957)
“Usage of the first mobile phone was not as comfortable as it is now.” (Magazine “Young Technician” #7, 1957″)

"Kupriyanovich với LC-1 trong xe. bên phải thiết bị - loa ngoài ." Tạp chí "Lái xe", 12, 1957
“Kupriyanovich with LC-1 in the car. Right from the device – speakerphone.” Magazine “Driving”, 12, 1957

"LC-1 và trạm phát sóng". "Kỹ thuật Trẻ", 2, năm 1958. 
“LK-1 and the base station”. ‘Young Technician”, 2, 1958.

Model năm 1958 đã giống điện thoại di động nhiều hơn ("Công nghệ - trẻ", 2, 1959) 
 The model of 1958 has been more like a mobile phones (“Tech-youth”, 2, 1959)

Năm 1961 L. Kupriyanovich giới thiệu một mẫu điện thoại di động bỏ túi. 
 In 1961 L. Kupriyanovich demonstrates a pocket cell phone.

Cũng trong những năm cuối thập niên 1950, ở Liên Xô sự phát triển của một hệ thống vô tuyến di động tự động "Altai" đã bắt đầu. Một trong những yêu cầu chính là việc cần phải sử dụng một cách tối đa, tương tự như các ứng dụng mạng điện thoại thông thường, tức là chuyển mạch các kênh truyền thủ công và sự cần thiết phải gọi cho tổng đài viên đã được loại trừ.
 Also in the late 1950-es, in the Soviet Union the developing of a system of automatic mobile radio “Altai” had began. One of the main requirements was that its usage should be maximally similar to the regular telephone network application, i.e. manual switching of channels and the need to call the dispatcher were excluded.1964 – Motorola: Motorola H12-16 ‘Handie-Talkie’

Bây giờ đây là một công việc thực sự của nghệ thuật, quên trọng lượng to lớn và dây lủng lẳng nguy hiểm, điện thoại này cần phải vượt thời gian để giấu mọi thứ vào bên trong.

Máy vô tuyến điện 2 chiều này rất quan trọng trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp truyền thông phát triển theo hướng di động thực sự.

Vào năm 1973, Motorola đã giới thiệu một nguyên mẫu của điện thoại di động cầm tay đầu tiên (nhấn mạnh ĐẦU TIÊN!) trên thế giới, sử dụng hệ thống DynaTAC (viết tắt của DYNamic Adaptive Total Area Coverage).Ngày 3 tháng 4 năm 1973, Martin Cooper khi đó làm tại công ty Motorola là người đầu tiên thực hiện cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên (nhấn mạnh ĐẦU TIÊN!) với Joel Engel làm tại Bell Labs, đơn vị cũng tham gia phát triển chiếc điện thoại di động đầu tiên khi đang đi bộ trên đại lộ số 6 ở New York từ thiết bị di động do công ty ông chế tạo ra, là một thiết bị không mấy "di động" cho lắm khi nó 9 inches (22,86cm, gần như kích thước của một hộp giày) cao, nặng tới 2½ pound (1,13kg), với 30 bảng mạch, có thể nói chuyện trong 35 phút, và phải mất 10 giờ để nạp đầy pin.

Photo: Eric Risberg/AP

Motorola đã dành thêm 10 năm để có được điện thoại di động vượt qua rào cản công nghệ và quản lý.

Martin Cooper invented the first cell phone (Photo: Rico Shen) 

1982 – Mobira Senator

Khó khăn, chật vật để bỏ túi với kích thước này, con thú mập này chắc chắn sẽ ghì bạn xuống với một con số khổng lồ 21 pounds và phần tạo hình phía trên của nó có thể làm bạn thiệt hại nghiêm trọng nếu bạn đưa lại quá gần lỗ mũi.

1983 – Motorola 8000

Thiết bị điện thoại di động cầm tay thương mại đầu tiên (nhấn mạnh ĐẦU TIÊN!) trên thế giới, điện thoại DynaTAC Motorola, đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vào ngày 21 tháng chín năm 1983.

Motorola DynaTAC 8000X

Dịch vụ thương mại bắt đầu vào năm 1983, với điện thoại di động cầm tay nặng 28-ounce.

Nó đã gây sửng sốt với giá $3,995 và thực tế nó cần hai tay để giữ, cũng đáng đồng tiền... đặc biệt vì nó sạc lâu hơn rất nhiều thời gian nó có ở chế độ chờ.

Một sự rút gọn, 16-ounce DynaTAC đã có sẵn cho người tiêu dùng trong năm 1984.

A Motorola DynaTAC 8000X from 1984. This phone has an early British Telecom badge and primitive red LED display (Photo: Redrum0486)

1984 – Nokia’s Mobira Talkman

Trọng lượng chỉ dưới 5 kg và là một trong những điện thoại có thể di chuyển đầu tiên trên thế giới (ngay cả khi bạn cần một chiếc xe để thực hiện) mô hình này đã gây ra nhiều khuấy trộn. Nhiều người đã hoài nghi, nhưng doanh số bán hàng bùng nổ và những người hoài nghi im lặng.

Mobira Talkman, NMT450 portable car phone, 1984 (Photo: Nokia)

1985 – Siemens Oxford C1

Được giới thiệu vào năm 1985 và gần giống với một ắc quy xe hơi, chiếc Siemens này cung cấp kèm vali tiện dụng. Toàn bộ vali dành cho điện thoại của bạn là một cố gắng tạo một hình thức kín đáo hơn cho truyền thông di động, đó là tất nhiên, trừ khi bạn cần một va li cho mọi thứ khác trong cuộc sống và sau đó bạn chỉ muốn tránh những cái nhìn đáng ngờ với hai vali đong đưa bên cạnh bạn, Hitman cảnh báo.

 1987 - Mobira Cityman, NMT900 handportable (Photo: Nokia)

Sau hơn 50 năm làm radio xe ô tô, Motorola sản xuất radio trên xe ô tô cuối cùng của nó ở Stotfold, Vương quốc Anh, vào năm 1987.

1988 – Ericsson Hotline

Tinh khiết sáng chói của thập niên 1980, tất cả mọi thứ từ các chi tiết màu da cam neon xuống tới phông chữ hét lên rằng "Tôi đeo miếng đệm vai và tôi tự hào điều này". Với trọng lượng 4kg đây chính xác là loại điện thoại mà có thể đã được sử dụng bởi các loại giám đốc điều hành luôn hét thật to xuống (cấp dưới): "Đặt nó lên bàn của tôi vào mỗi thứ Hai!"

A Motorola MicroTAC 9800X with Red LED display 1989Chi phí $3.500 cho điện thoại ($7.400 ngày nay) và0 năm 1990 trước khi dịch vụ điện thoại di động Mỹ đạt đến một triệu thuê bao.

The original "bricks" (Image: University of Salford)

First generation of analogue phones released during the 80's (Images: University of Salford)

Năm 1991, thế hệ thứ hai (2G) của công nghệ di động được trình làng. 

Một công ty của Phần Lan khi đó là đã có câu khẩu hiệu đầy tính châm biếm: "Người Phần Lan có thể gọi điện lâu hơn". Câu slogan này ám chỉ sự giới hạn về thời gian thoại của thế hệ di động đầu tiên. Trong năm 1994, mạng lưới điện thoại di động "Altai" đã làm việc tại 120 thành phố của Liên Xô cũ, và 53% người dùng điện thoại di động dùng "Altai". 
 In 1994, the network of “Altai” worked in 120 cities of the ex-USSR, and 53% of all mobile phone users had “Altai”
Hệ thống điện thoại di động Altai là dịch vụ điện thoại không dây 0G tiền di động lần đầu tiên được giới thiệu tại Liên Xô vào năm 1963, và đã trở nên sẵn có trong các thành phố lớn vào năm 1965. Altai là một mạng lưới UHF / VHF hoàn toàn tự động cho phép một nút di động kết nối với một điện thoại cố định, và ban đầu được hình thành để phục vụ các quan chức chính phủ và các dịch vụ khẩn cấp, nhưng kể từ đó đã được đưa vào sử dụng phổ biến, và hiện vẫn được sử dụng ở một số nơi, nhờ lợi thế của nó lớn hơn những mạng di động thông thường.

Từ góc độ kỹ thuật "Altai" rõ ràng là đài phát thanh UHF / VHF trung kế phổ thông, nhưng nó được trang bị các mạch chuyển đổi tự động trên cả hai nút di động và tĩnh cho phép điện thoại di động đầu cuối của liên kết tạo ra và truyền tín hiệu quay số kết nối các đầu cuối tĩnh của mạng PSTN. Vài cài đặt ban đầu sử dụng tần số 150 MHz, nhưng như mạng lớn các phát triển sau đó chuyển sang 330 MHz. Trạm phát đã lên đến 22 trung kế độc lập với 8 kênh mỗi trung kế, và thường được gắn cùng với các máy phát truyền hình, đôi khi thậm chí chia sẻ các mạch HF. Điều này cho phép phủ sóng tốt, như thường chỉ có một trạm phát cho mỗi thành phố. 
“Altai” còn là tên hệ thống radar dẫn đường điển hình của Liên Xô đầu thập kỷ 1960.
“Altai” gồm có 4 kênh thu phát độc lập, hoạt động trên 2 anten riêng, tỷ lệ cự ly của màn hình“Altai” cho phép quan sát vùng trời tới cự ly 200, 300 hoặc tối đa 400 km.
Hai anten của đài này đối nhau, nhưng cùng lắp trên một xe thu phát, quay ở hai tốc độ 3 hoặc 6 vòng/phút. Hai anten có thể đặt chế độ quan sát theo góc tà thấp hoặc góc tà cao, trong giới hạn từ 0,5 đến 45 độ.
Màn hình VIKO tại xe quan sát có đường kính lớn tới 450mm. Đó là các đèn o-xi-lô thủy tinh chân không, quét tia điện tử thế hệ cũ.
“Altai” đo được mục tiêu ở tầm cao 34 km. Anten có thể thực hiện quét theo các giẻ quạt, khi không cần hoạt động nhìn vòng. Đặc biệt đài có thể thực hiện quét bằng tay quay.
Độ cao mục tiêu được tính toán một cách tương đối theo thang chia độ, hoặc theo thang chia độ kết hợp với mức đo trung bình của mục tiêu.
“Altai” có thiết bị và các khí tài chống các loại nhiễu chủ động và thụ động.
Trong tổ hợp “Altai” lắp các máy nhận dạng địch-ta Kremni-2 sử dụng anten gắn đồng trục với anten chính.
Khi dẫn đường cho các máy bay tiêm kích, đồng thời để cung cấp các thông tin trên không, tổ hợp “Altai” được đồng bộ với khí tài hệ thống khác.
“Altai” còn có mật danh là PO-80 sản xuất hàng loạt năm 1964 ở xưởng điện cơ Balakhninsk.
“Altai”/PO-80 có độ phân biệt hai tốp gần nhau khá rõ (so với lúc bấy giờ). Nó là đài chủ lực dẫn đường cho các phi đội máy bay MiG-17, MiG-21 của Nga trong bảo vệ vùng trời Liên bang Xô Viết.
Từ tiền đề “Altai”/PO-80 sau này các phiên bản nâng cấp ngày càng hoàn thiện, như đài PO-30, PO-35, PO-37 ngày nay.Nguồn:
pvo.ru
motorola.com
samhallas.co.uk
retrobrick.com
nokia.com
rigpix.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét