03 tháng 6 2011

The truth about Ngo Dinh Diem's tyranny régime
Trên đây là những hình ảnh quý giá về chế độ độc tài Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam (1954-1963), về những cuộc hành quân "tố cộng", "diệt cộng" kinh hoàng.

Ngày 4-9-1954, họ giết chết 39 người ở Chợ Được (Quảng Nam), ngày 21-1-1955, họ dìm chết 42 người kháng chiến cũ ở đập Vĩnh Trinh (Quảng Nam).

Những tín đồ Cao Đài, Hòa Hảo lần lượt bị Diệm đàn áp vào năm 1956. Tháng 5/1959 bộ luật 10/59 ra đời, là đỉnh cao của bạo lực trên khắp miền Nam.

6 nhận xét: