22 tháng 6 2012

Thằng xỏ lá | Blog | Ghi chép lại! - Yahoo! Blog

http://blog.yahoo.com/tranluuvan/articles/383740/index
Sáng hôm sau, mình nhận được tin nhắn của Phó, một câu ngắn: "thang xo la".

Mình nhắn lại: "Da, dung la xo la, da ban hang khong co hoa don ma con danh ngươi nua".

3 nhận xét: