18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Pháo binh

Первые залпы - Những bức ảnh đầu tiên

Альбом американского солдата служившего во Вьетнаме в 1965-1966 гг. в составе батареи "А" 2-го батальона 320-го артиллерийского полка. - Album một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam năm 1965-1966 trong biên chế pháo đội "A" Tiểu đoàn 2, Trung đoàn pháo binh 320. Батальон был приписан к 1-й бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии - Tiểu đoàn đi phối thuộc trong Lữ Đoàn 1 của Sư đoàn Không vận 101

Автор альбома - tác giả của album
Вьетнамские будни - Ngày thường tại Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1965-1966-м гг. в составе взвода управления батареи "А" 6-го батальона 27-го полка полевой артиллерии (на вооружении батареи состояли 203,2-мм самоходные гаубицы М110) - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ phục vụ tại Việt Nam trong những năm 1965-1966. trung đội "A" Tiểu đoàn 6, Trung đoàn pháo binh 27 (trang bị 203,2 mm lựu pháo tự hành M110)
JAnderson189FEd.JPG
JAnderson156FEd.JPG
JAnderson157FEd.JPG
JAnderson159FEd.JPG
JAnderson162FEd.JPG
JAnderson163FEd.JPG
JAnderson167FEd.JPG
JAnderson168FEd.JPG
JAnderson169FEd.JPG
JAnderson172FEd.JPG
JAnderson174FEd.JPG
JAnderson174FEd.JPG
JAnderson175FEd.JPG
JAnderson175FEd.JPG
JAnderson177FEd.JPG
JAnderson178FEd.JPG
JAnderson179FEd.JPG
JAnderson181FEd.JPG
JAnderson182FEd.JPG
JAnderson183FEd.JPG
JAnderson184FEd.JPG
JAnderson187FEd.JPG
JAnderson188FEd.JPG
JAnderson195FEd.JPG
JAnderson196FEd.JPG
JAnderson199FEd.JPG
JAnderson200FEd.JPG
JAnderson201FEd.JPG
JAnderson202FEd.JPG
JAnderson203FEd.JPG
JAnderson204FEd.JPG
JAnderson207FEd.JPG
JAnderson210FEd.JPG
JAnderson212FEd.JPG
JAnderson216FEd.JPG
JAnderson217FEd.JPG
JAnderson218FEd.JPG

Артиллеристы во Вьетнаме - Pháo thủ tại Việt Nam

Небольшая подборка фотографий, сделанных американским артиллеристом, служившим в 1965-1967 гг. во Вьетнаме в составе батареи "А" 6-го батальона 27-го артиллерийского полка (вооружённого 203-мм самоходными гаубицами М110) - Các bức ảnh được chụp bởi các xạ thủ người Mỹ phục vụ trong hai năm 1965-1967. ở Việt Nam trong pháo đội "A" của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn pháo binh 27 (vũ trang lựu pháo tự hành M110 203-mm)
21.JPG
1.JPG
2.JPG
4.JPG
3.JPG
5.jpg
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.jpg
33.JPG
32.JPG
34.JPG

Артиллерия во Вьетнаме - Pháo binh tại Việt Nam

Подборка фотографий 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии во время его действий во Вьетнаме; ~ 1965-1971 гг. - Loạt ảnh của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh thứ 77 trong thời gian hoạt động thực địa tại Việt Nam; ~ 1965-1971


Артиллерия во Вьетнаме - Pháo binh tại Việt Nam

Вторая, завершающая, часть подборки фотографий 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии во время его действий во Вьетнаме; ~ 1965-1971 гг - Phần thứ hai, phần cuối cùng trong loạt ảnh của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh thứ 77 trong thời gian hoạt động thực địa tại Việt Nam; ~ 1965-1971


Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Небольшая подборка фотографий, сделанных американским артиллеристом во время своей службы во Вьетнаме в 1967-м году (номер подразделения установить не удалось) на аэродроме Лайкхе - Vài bức ảnh được chụp bởi lính pháo binh Mỹ tại Việt Nam trong năm 1967 (số lượng các đơn vị không thể được xác định) tại sân bay Lai Khê
7383490210_1e9394e266_h.jpg
7383551564_8dcb93bf58_h.jpg
7383445056_ffb3fc53d0_h.jpg
7383445056_ffb3fc53d0_h.jpg
7383446492_06750c1a76_h.jpg
7383454748_11ed677634_h.jpg
7383455792_dc177764dd_h.jpg
7383473676_fd2f40fc35_h.jpg
7383475318_ef6eaa45d1_h.jpg
7383477048_4d5fa1dac4_h.jpg
7383478846_543756ae54_h.jpg
7383480184_51b92ef72e_h.jpg
7383482434_5d2513e866_h.jpg
7383483584_bae7c13325_h.jpg
7383485056_eefccc7e82_h.jpg
7383487564_10c7a214ed_h.jpg
7383489086_bef1c97ac9_h.jpg
7383492700_e9f823f1b2_h.jpg
7383494550_2700a55d37_h.jpg
7383496866_9ecddd674a_h.jpg
7383505104_65fbb29a25_h.jpg
7383506146_ed3cb21a32_h.jpg
7383507882_fec72d51e4_h.jpg
7383508958_72c3ec485d_h.jpg
7383511480_684a308226_h.jpg
7383511480_684a308226_h.jpg
7383515874_745c8afab5_h.jpg
7383534662_6b5e891afc_h.jpg
7383537614_3e2a140374_h.jpg
7383540960_cff0f14275_h.jpg
7383547880_f80831a3e8_h.jpg

"Юбилейное" - "Lễ Thánh"

Серия фотографий, сделанных во время торжественной церемонии выстрела стотысячного снаряда, выпущенного из орудий 2-го батальона 40-го артиллерийского полка во время участия в войне во Вьетнаме; ~ 1967-й год - Các bức ảnh chụp trong buổi lễ hàng trăm ngàn viên đạn bắn ra từ khẩu pháo của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh số 40 trong cuộc chiến tranh Việt Nam; ~ Năm 1967
15294935975_d93a55ea12_k.jpg
15108150169_750e356fb9_k.jpg
15108157969_a263f6b990_k.jpg
15108170479_3c1f7c8675_k.jpg
15108179539_0ed8834f99_k.jpg
15108203270_35678c6634_k.jpg
15108211830_6f59b7bfdb_k.jpg
15108227770_2010dae0f2_k.jpg
15108329168_1163eebf0d_k.jpg
15108376887_b9ddffa7c7_k.jpg
15271885156_b02b0198aa_k.jpg
15271894656_a4f4989f2a_k.jpg
15271896846_015b682a76_k.jpg
15271905346_23cb0c7546_k.jpg
15291771021_3002625482_k.jpg
15291779271_e786890019_k.jpg
15294536302_2092dc7d3e_k.jpg
15294543382_40d5a729ed_k.jpg
15294552562_270b358e72_k.jpg
15294553292_13c0b55f37_k.jpg
15294589002_f48466f848_k.jpg
15294912885_887cbec512_k.jpg
15294925745_0c18dc6b9f_k.jpg
15294935975_5f1c15f349_o.jpg
Pháo đĩ là đây chứ đâu
15108167869_65cfe90331_h.jpg
15108335458_a57b325d6f_k.jpg
15291791361_fdfbe98d1d_h.jpg
15108350908_9988dd4015_k.jpg
15294561912_bdcdc5daae_k.jpg

Вьетнамские будни -Ngày thường Việt Nam

Серия фотографий, сделанных американским артиллеристом, служившим в 1969-м году во Вьетнаме в составе 5-го батальона 42-го пола полевой артиллерии (вооружённого 155-мм буксируемыми гаубицами М114) - Các bức ảnh được chụp bởi pháo binh Mỹ, phục vụ trong năm 1969 tại Việt Nam trong Tiểu Đoàn 5, pháo binh dã chiến 42 (trang bị pháo kéo M114 155-mm)
4114440893_ceac4326aa_b.jpg
4114444357_1183cc7181_b.jpg
4114505123_1f47b606af_b.jpg
4114521105_9458cafea5_b.jpg
4114640255_920443f970_b.jpg
4114649323_76a19986d7_b.jpg
4115165862_f84048443e_b.jpg
4115179462_b4bcd5c532_b.jpg
4115206518_84f22a9fd8_b.jpg
4115246746_f7827f6638_b.jpg
4115250254_28776a96a7_b.jpg
4114413947_a36995fa4a_b.jpg
4114406319_df66cede7d_b.jpg
4115263482_25619a7438_b.jpg
4115285970_c61c124203_b.jpg
4115355544_9609176fe0_o.jpg
4115364124_ce08a2b826_b.jpg
4115382338_a67859944d_b.jpg
4115386808_9c54c63ed5_b.jpg
4115400218_73c3a75547_b.jpg
4115403704_b5b42212a6_b.jpg
4115406820_5d2d48030f_b.jpg
4116920325_0bb3c87989_b.jpg
4116944423_c62a0f5730_b.jpg
4117695520_6586288302_b.jpg
4117699380_f77fb8967b_b.jpg
4117704194_3bb5bb478d_b.jpgъ
4117709564_92cf9a45d4_b.jpg

Артиллерийское ремонтное - Sửa chữa pháo

Замена ствола на 175-мм самоходно-артиллерийской установке М-107; Вьетнам; ~1970-й год - Thay thế phụ tùng pháo tự hành M-107 175-mm; Việt Nam; ~ 1970Круглые числа - Làm tròn số

Миллионный снаряд выпущенный во Вьетнаме 1-м батальоном 30-го артиллерийского полка американской армии; январь 1970-го года - Viên đạn trị giá cả triệu USD bắn bởi Tiểu đoàn 1, Trung đoàn pháo binh 30, Quân lực Hoa Kỳ; Việt Nam; Tháng 1 năm 1970
14-1.JPG
И миллион двести шестидесяти тысячный снаряд выпущенный тем же батальоном там же (апрель 1971-го года) - Và 1.260.000 viên đạn được các bởi các Tiểu đoàn bắn cùng ở đó(tháng Tư 1971):
14-2.JPG

Будни артиллериста во Вьетнаме - Xạ thủ của tuần tại Việt Nam

Серия фотографий, сделанных полковником артиллерии В. Санчесом (негр на первой фото) во время своей службы во Вьетнаме в 1970-1971-м гг. в составе 3-го батальона 18-го артиллерийского полка - Các bức ảnh được chụp bởi đại tá pháo binh V. Sanchez (Negro trong bức ảnh đầu tiên) trong nhiệm vụ tại Việt Nam trong những năm 1970-1971. Tiểu Đoàn 3, Trung đoàn pháo binh 18.
1sgt Black and Cpt Sanchez
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
024.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
032.jpg
030.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
047.jpg
046.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
055.jpg
054.jpg
074.jpg
056.jpg
Cpt Sanchez with 8 inch Howitzer
Day Room Orderly Room
Day Room Orderly Room
175mm Gun
175mm Gun
102mm Howitzer
102mm Howitzer
Sanchez_Latrine_Vietnam-War_1970.jpg
Sanchez Latrine - Vietnam-War 1970
Sinks_Vietnam-War-1970.jpg

"На огневых" - "On fire"

Американские артиллеристы из состава батареи "D" 2-го батальона 320-го артиллерийского полка (101-й воздушно-десантной дивизии) веду огонь из 105-мм гаубиц М102; Вьетнам; 1971-й год- Các pháo thủ Mỹ đơn vị "D" Tiểu Đoàn 2 Trung đoàn pháo binh 320 (101 Airborne Division) bắn lựu pháo M102 105 mm; Việt Nam; 1971
15-1.jpg
15-2.jpg
15-3.jpg
15-4.jpg
От неудач никто не застрахован - Từ các sự cố không có ai là an toànС175-мм самоходная пушка батареи "С" 6-го батальона 27-го артиллерийского полка американской армии после подрыва на мине; 1971-й год. đơn vị "C" pháo tự hành S175-mm của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn pháo binh 27 của quân đội Mỹ sau khi bị một quả mìn; 1971 Năm
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившим в 1969-м году во Вьетнаме в составе артиллерийского подразделения (вооружённого 175-мм самоходными пушками М107) - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ, những người phục vụ trong năm 1969 tại Việt Nam trong khuôn khổ một Sư đoàn pháo binh (trang pháo 175-mm tự hành M107)
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
13.jpeg
14.jpeg
15.jpeg
16.jpeg
17.jpeg
18.jpeg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1970-1971-м гг. в составе 6-го батальона 27-го артиллерийского полка (вооружённого 175-мм самоходными пушками М107) - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 27 pháo binh (vũ trang M107 175-mm tự hành) những năm 1970-1971
21.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

Без фотошопа приходилось заморачиваться... Không có Photoshop cũng chẳng phải bận tâm ...

Композиция, построенная из 175-мм самоходок М110; Вьетнам - Một ảnh dàn dựng từ những khẩu 175-mm tự hành M110; Việt Nam
23=1.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét