19 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Hậu cần

На дорогах Вьетнамщины - Trên những con đường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским военнослужащим во время своей службы во Вьетнаме в 1965-1966 гг. в одном из транспортных подразделений американской армии - Các bức ảnh được chụp bởi lính Mỹ tại một trong những đơn vị vận tải của quân đội Mỹ trong hai năm 1965-1966.
3.jpg
2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg

Снабженцы - Chủ thầu

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы в 1966-м году в составе группы морского снабжения во вьетнамском Дананге - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong thời gian phục vụ dịch vụ hậu cần hàng hải tại Việt Nam, Đà Nẵng năm 1966
2084908271_e89ef4db5c_b.jpg
2341664617_bcafec5376_b.jpg
3258271702_d9e8a92ced_b.jpg
3258271708_a98c39ba5a_b.jpg
3259428820_ea6ca73269_b.jpg
3259428822_95b38fa104_b.jpg
3299567320_27bf52a634_b.jpg
3299567324_973d864484_b.jpg
3299567328_326995894d_b.jpg
3299567330_2b3de6b576_b.jpg
3299567336_7d1e39433d_b.jpg
3299567338_0e9080d1a2_b.jpg
3546713035_c7bffae7bd_b.jpg
3546713049_650be32354_b.jpg
4528161255_1bd0109502_b.jpg
4528161257_53e55053b0_b.jpg
4528161269_5d02526f16_b.jpg
4528666406_09489f970f_b.jpg
4528666410_b5b4c6d038_b.jpg
4528666422_4619c0aa53_b.jpg
4528739062_3c7c3abeda_b.jpg
4528739068_b079d7cf9f_b.jpg
4528739074_bc7f6a9717_b.jpg
4528739078_e7fff81033_b.jpg
4825240344_64bdc2641c_b.jpg
8301426873_1deb6d9092_z.jpg

На дорогах Вьетнамщины - Trên những con đường Việt Nam

Серия фотографий сделанных во время службы во Вьетнаме в 1966-1967 гг. солдатами и офицерами 585-й транспортной роты 54-го транспортного батальона американской армии - Các bức ảnh chụp tại Việt Nam 1966-1967 của binh lính đơn vị vận tải 585 Tiểu đoàn 54 Mỹ
17-35.jpg
17-1.jpg
17-2.jpg
17-3.jpg
17-4.jpg
17-5.jpg
17-6.jpg
17-7.jpg
17-8.jpg
17-9.jpg
17-10.jpg
17-11.jpg
17-12.jpg
17-13.jpg
17-14.jpg
17-15.jpg
17-16.jpg
17-17.jpg
17-19.jpg
17-18.jpg
17-20.jpg
17-22.jpg
17-21.jpg
17-23.jpg
17-24.jpg
17-25.jpg
17-26.jpg
17-27.jpg
17-29.jpg
17-28.jpg
17-30.jpg
17-31.jpg
17-32.jpg
17-33.jpg
17-34.jpg

Производство насущного - Sản xuất đồ ăn

Серия фотографий, сделанных в полевой хлебопекарне 59-й роты полевого обеспечения 262-го квартирмейстерского батальона 54-й группы снабжения американской армии; Вьетнам; 1968-й год
12-2.jpg
12-3.jpg
12-4.jpg
12-5.jpg
12-6.jpg
12-7.jpg
12-8.jpg
12-9.jpg
12-10.jpg
12-11.jpg
12-12.jpg
12-13.jpg
12-1.jpg
12-14.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét