18 tháng 5 2015

Việt Nam - Những cuộc biểu tình chống chiến tranh của Hoa Kỳ

(no subject - không đề)

Одна из антивоенных демонстраций в США; конец 60-х - начало 70-х годов - Một trong những cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Hoa Kỳ; cuối của thập niên 1960 - đầu 1970

(no subject - không đề)

Федеральные маршалы задерживают участника антивоенной демонстрации; Вашингтон, США; 22.10.1967 - Marshal Liên bang bắt giữ người trong cuộc biểu tình chống chiến tranh; Washington, Hoa Kỳ; 22/10/1967

(no subject - không đề)

Демонстрация против войны во Вьетнаме в Риме; 1970-й год - Cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam tại Rome; Năm 1970

Антивоенное - Chống chiến tranh

Баннеры с лозунгами против войны во Вьетнаме на статуе свободы; ~ 1971-1975 гг. Biểu ngữ với các khẩu hiệu chống chiến tranh Việt Nam ở mặt Tượng thần Tự do; ~ Giai đoạn 1971-1975.
Biếm họa
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Phản chiến
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét