18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Bộ binh

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Серия фотографий, сделанных американским офицером Бобом Бебкоком, служившем в роте "В" 1-го батальона 22-го пехотного полка с ноября 1965-го года по июль 1967-го года. В альбом вошли фотографии, сделанные в период службы во Вьетнаме (батальон был переброшен из Штатов во Вьетнам в июле 1966-го года) - Các bức ảnh được chụp bởi sĩ quan người Mỹ Bob Babcock, người đã phục vụ trong công ty "B" Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 22, từ tháng 11 năm 1965 đến tháng 7 năm 1967. Album bao gồm những bức ảnh chụp trong thời gian phục vụ của Bob ở Việt Nam (các tiểu đoàn được chuyển từ Mỹ đến Việt Nam trong tháng 7 năm 1966)
1.jpg
В ожидании отправки - Đang chờ chuyến
2.jpg
Погрузка на корабли - Lên tàu
3.jpg
4.jpg
Коротание времени во время плавания - Korotaniya trong thời gian hành trình
5.jpg
6.jpg
Самодеятельный концерт на корабле - Buổi hòa nhạc không chuyên trên tàu
7.jpg
Прибытие во Вьетнам - Đặt chân tới Việt Nam
8.jpg
Первый ужин в новом лагере - Bữa ăn tối đầu tiên ở trại mới
9.jpg
С сержантом-проводником из состава Южновьетнамской армии - Trung sĩ dẫn đường từ quân đội miền Nam Việt Nam
10.jpg
В патруле
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
Оказание медицинской помощи местному населению
15.jpg
16.jpg
17.jpg
Погрузка в вертолёты, перебрасывающие солдат для патрулирования на границе с Камбоджей
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
С трофейным АК
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
Полевой автопарк после миномётного обстрела

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом летом 1966-го года, во время своей службы во Вьетнаме в составе роты "А" 1-го батальона 14-го пехотного полка (дислоцированного на тот момент в окрестностях города Плейку) - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ vào mùa hè năm 1966, đơn vị "A" Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 14 (tại thời điểm đó đóng trong vùng lân cận của thành phố Pleiku)
4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg

Вьетнамские будни-2 - Ngày thường Việt Nam 2

Ещё один "вьетнамский альбом" - офицера (фельдшера (?) Родни Граджа, из состава уже упоминавшегося 1-го батальона 22-го пехотного полка, служившего во Вьетнаме с сентября 1965-го по июль 1967-го года - Một "album Việt" nữa - Lính qhân y (?) Rodney Gradzha, đã từng đề cập đến, người phục vụ ở Việt Nam trong Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 22 Bộ binh từ tháng 9 năm 1965 đến tháng Bảy năm 1967.
4.jpg
8.jpg
25.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
Продолжение следует...

Вьетнамские будни-2; часть 2-я - Ngày thường Việt Nam 2; Phần 2-I

Продолжение "вьетнамского альбома" фельдшера Родни Граджа, и, служившего во Вьетнаме с сентября 1965-го по июль 1967-го года в составе 1-го батальона 22-го пехотного полка
50.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg

Вьетнамские будни-2; часть 3-я

Завершающая часть "вьетнамского альбома" фельдшера Родни Граджа, и, служившего во Вьетнаме с сентября 1965-го по июль 1967-го года в составе 1-го батальона 22-го пехотного полка
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
60.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
70.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
75.jpg
76.jpg
77.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Альбом американского солдата, служившего во Вьетнаме в составе 125-го батальона связи 25-й пехотной дивизии. Album của những lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam trong thành phần đơn vị truyền tin 125, Tiểu Đoàn 25 Bộ Binh. Альбом датирован 1964-м годом, но согласно имеющимся данным по срокам пребывания частей американской армии во Вьетнаме, батальон там числится только с 11 марта 1966-го года. Các ảnh có niên đại 1964, nhưng theo số liệu có sẵn lưu lại thư khố của quân đội Mỹ tại Việt Nam, nơi mà mã số tiểu đoàn chỉ có từ ngày 11 tháng 3 năm 1966. Так что датировку альбома нужно исчислять исходя из официальных данных. Vì vậy, niên đại của album sẽ được tính theo cơ sở các số liệu chính thức.Вьетнамские будни-3

Ещё один "вьетнамский альбом" солдата 1-го батальона упоминавшегося 22-го пехотного полка американской армии. На этот раз это альбом командющего сержант-майора Кларенса Арруды, служившего в управлении батальона в 1966-1967 гг.

1.jpg
автор альбома

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

34.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

26.jpg

25.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившим в 1967-м году во Вьетнаме в одном из подразделений 25-й пехотной дивизии американской армии - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ, những người phục vụ trong năm 1967 tại Việt Nam thuộc một trong các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 25 của Quân lực Hoa Kỳ
4292320168_76cba203a9_o.jpg

6311348376_6353d2aaaf_o.jpg

4282898583_57ea3aff58_o.jpg

4282898931_9c4540441a_o.jpg

4282899345_c504e47665_o.jpg

4282899641_6b09f8de3c_o.jpg

4282899935_b988fc3dd8_o.jpg

4283643030_f670540426_o.jpg

4283645422_3dae66e44d_o.jpg

4283645660_baec79024f_o.jpg

4292319748_63142b98e5_o.jpg

4292320426_d8a7ffc22f_o.jpg

4292320634_ffc908493c_o.jpg

4312183473_67af5f6253_o.jpg

4312556369_c01f30790f_o.jpg

4312556533_ddc2e05cc5_o.jpg

4312556757_722ee64ffe_o.jpg

4312556977_13b14c9273_o.jpg

4366564987_50c9b49a73_o.jpg

4402505791_0885bcf28f_o.jpg

4403251756_1c30a0667f_o.jpg

4403252098_2bce95c952_o.jpg

4403261086_bdff48156d_o.jpg

6310753279_36c3ee057c_o.jpg

Вьетнамские будни

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившим в 1967-1968-м гг. во Вьетнаме в составе роты "С" 4-го батальона 9-го пехотного полка, входившего в состав 25-й пехотной дивизии

6156292548_d91c9615f2_b.jpg

6155745809_24ccf1677c_b.jpg

6155747497_0215bebd0d_b.jpg

6155748209_69d98f0.jpg

6155748497_ffd7a5a8ce_b.jpg

6155749273_a39875056a_b.jpg

6155749611_911fde9c6.jpg

6155750133_52dc9ae7fe_b.jpg

6155752761_bb9b4ed7e2_b.jpg

6155753197_889c1da5ec_b.jpg

6155760881_7e2bb89699_b.jpg

6155764283_c922088a63_b.jpg

6156294170_de3e6252a6_b.jpg

6156295192_81e3152620_b.jpg

6156295312_bba37b9a37_b.jpg

6156296346_ce45e38697_b.jpg

6156306432_656053bf8c_b.jpg

6156307060_9465d6925c_b.jpg

6156307426_f1da9af965_b.jpg

6156327284_ab7803d281_b.jpg

6156335052_9648b2ba26_b.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

"Дембельский альбом" американского солдата, служившего во Вьетнаме в 1969-м году сначала в составе 1-го батальона 5-го пехотного полка 25-й пехотной дивизии, а затем в составе 303-го батальона радиоразведки - "Xả album" một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam vào năm 1969, đầu tiên như ở Tiểu đoàn 1, Trung Đoàn 5, Sư Đoàn Bộ Binh 25, và sau đó là Tiểu đoàn tình báo 303
7600479232_3afffe87a8_k.jpg
7600502626_e91ce97f21_k.jpg
7600529760_89c30f6ecd_k.jpg
7600554538_7302237262_k.jpg
7600592538_34f0f5086a_k.jpg
7600769298_fd3c48e4a2_k.jpg
7606784424_7fe2823f60_k.jpg
7606811636_e2d0a54e01_k.jpg
7606855042_109ce06c11_k.jpg
7606891506_a92faeaf98_k.jpg
7624021896_fb1bfffc22_k.jpg
7633700948_dbd004b5db_k.jpg
7633746448_df8cd030f8_k.jpg
7633778994_e360865cd1_k.jpg
7633876352_b2179119ae_k.jpg
7750376300_f0575faf9b_k.jpg
7750414860_ec83f710dc_k.jpg
8197950845_d614f5f425_k.jpg
8199029046_4830a01a7c_k.jpg
8199059202_ce212fcf31_k.jpg
8199138682_11cc724722_k.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1969-1970-м гг. составе 2-го батальона 27-го пехотного полка - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ tại Việt Nam trong những năm 1969-1970-th. Tiểu Đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 27
5143859567_42c79c8876_b.jpg
5144485814_193a75bd50_b.jpg
4950942447_ed6afd03a3_b.jpg
4951048963_41f681b5fe_b.jpg
4951582034_b9f18dca0c_b.jpg
4951602206_a3692358da_b.jpg
4951627334_aff314d243_b.jpg
4951731877_60eb737d68_b.jpg
4952329502_aa76816d28_b.jpg
4952335418_60f236f568_b.jpg
4952341128_ee49f2787e_b.jpg
5043275442_6666caa63d_b.jpg
5048655503_b7e2db641c_b.jpg
5049259682_04f0cb795e_b.jpg
5143829731_3d04a4c5a0_b.jpg
5143874783_08c9ac0664_b.jpg
5144472484_38c7372861_b.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

"Дембельский альбом" американского солдата, служившего во Вьетнаме в 1969-1970-х гг. в составе роты "В" 2-го батальона 3-го пехотного полка 199-й лёгкой пехотной бригады. "Xả album" một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam trong những năm 1969-1970 trong đơn vị "B" Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 3, Lữ đoàn Bộ binh nhẹ 199
15294997205_d38865fb4f_o.jpg
15108223919_a676be4fed_o.jpg
15108226589_03c2c604cb_o.jpg
15108228249_7186fce229_o.jpg
15108230769_21654489c9_o.jpg
15108276450_23ef64269a_o.jpg
15108396558_082893839e_o.jpg
15108398178_2171aba09e_o.jpg
15108399368_bb8cbca8f5_o.jpg
15108401728_2113df105e_o.jpg
15108402118_65df1d2d20_o.jpg
15108429037_6c5586ff64_o.jpg
15108431477_180ebc083a_o.jpg
15108431697_a5791818fa_o.jpg
15108432337_7491d90510_o.jpg
15108436517_e5a9db5388_o.jpg
15271954916_4b976f8c23_o.jpg
15271956426_6f8e6223de_o.jpg
15271961346_465d5ee9ab_o.jpg
15271962346_d1a0e06985_o.jpg
15271964156_29d9aafa55_o.jpg
15291841971_abab2d123b_o.jpg
15291845651_8fea66ab49_o.jpg
15291843241_0a24b41362_o.jpg
15294607732_94d0c16ba3_o.jpg
15294609512_ff3ea831be_o.jpg
15294610242_9bc695515a_o.jpg
15294611572_ccdb749a39_o.jpg
15294614592_dd678f5b10_o.jpg
15294615262_a6553bcd08_o.jpg
15294616322_80592edfc4_o.jpg
15294989035_220a5edae5_o.jpg

На полях Вьетнамщины - Bên lề Việt Nam

"Дембельский альбом", американского солдата, служившего в 1970-м году во Вьетнаме в составе роты "Е" 3-го батальона 7-го пехотного полка, входившего в состав 199-й пехотной бригады - "Xả album" một lính Mỹ đã từng phục vụ tại Việt Nam, đơn vị "E" của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 7, Lữ đoàn 199 Bộ binh trong năm 1970
14167682818_e430dc2469_k.jpg
14167763387_cd84a2e0d1_k.jpg
14167806497_97a3042d53_k.jpg
14167931708_828a32da96_k.jpg
14168088019_aa789204a0_k.jpg
14168140619_c351d2a0b3_k.jpg
14168140619_c351d2a0b3_k.jpg
14168505240_5e56a84566_k.jpg
14168567150_53417fac83_k.jpg
14168660868_5b25d1920c_k.jpg
14168702187_c5edfc0b67_k.jpg
14168712809_0221b18a7b_k.jpg
14168825610_36329b4000_k.jpg
14168857287_aa61158fe1_k.jpg
14168879658_15560457b4_h.jpg
14168884029_1d2096c07b_k.jpg
14169013937_e26aeae421_h.jpg
14169063137_63dfd1fda5_h.jpg
14169095057_0b17ca5b0d_k.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотограифй, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1971-1972-м гг. в составе 3-го взвода роты "В" 1-го батальона 22-го пехотного полка - Ảnh lính Mỹ phục vụ tại Việt Nam trong những năm 1971-1972, Trung đội 3 "B" Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Bộ binh 22
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg

Пехотные будни - Ngày thường Bộ binh

Подборка фотографий, сделанных американским лейтенантом во время своей службы во Вььетнаме в 1971-м году, в составе 1-го батальона 6-го пехотного полка, входившего в состав 198-й пехотной бригады (23-й пехотной дивизии) - Những bức ảnh do Trung úy Mỹ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 6, là một phần của Lữ đoàn Bộ binh 198 (Sư đoàn bộ binh 23) chụp vào năm 1971
819818547_f541bd67df_b.jpg
Автор фото во время патруля в джунглях - Tác giả những bức ảnh trong một tuần tra trong rừng rậm
819821197_8aa325101d_b.jpg
819825175_51b695d30c_b.jpg
819827547_522181e2e3_b.jpg
819873535_1852f95066_b.jpg
820678142_99cf98423d_b.jpg
820694710_58bd69b8c4_b.jpg
820699110_7b00c4d893_b.jpg
820701468_e1f8701203_b.jpg
820714468_717efe2eb0_b.jpg
820715670_ab427edeee_b.jpg
В опорном пункте -Các điểm tham chiếu:
819878239_3e10c59223_b.jpg
819880353_1df9d0c6b2_b.jpg
819877171_f9d90e5808_b.jpg
819881959_23e4378236_b.jpg
819885055_106bcc4af0_b.jpg
820750060_15a985f914_b.jpg
820751090_a7f18e8aaf_b.jpg
820754394_a15d98a786_b.jpg
820757946_1aa928935a_b.jpg
820759010_07a349b7e3_b.jpg
820760940_9467a75e1c_b.jpg
Учебные стрельбы - Thực hành nhắm mục tiêu:
820783764_14ea0d4738_b.jpg
820784688_5d60c9b699_b.jpg
819907091_2e1aa10a68_b.jpg
819907975_528fa748f6_b.jpg
819906051_2bb69f072e_b.jpg
819911507_dcab02ff16_b.jpg
819912191_747ef0bdeb_b.jpg
819913259_6fd320c0f4_b.jpg
819915453_d2c110da82_b.jpg
820785434_6b36ccdc74_b.jpg
820789018_7e35c0a7b7_b.jpg
Вертолётный патруль - Máy bay trực thăng tuần tra:
819922091_4b291dbeeb_b.jpg
820794592_de32a4f7af_b.jpg
820797536_d97ec37ac1_b.jpg
820800312_7d0b013b65_b.jpg
820802352_e2d0b944fd_b.jpg

Пехотные будни. Часть 2-я - Ngày thường bộ binh. Phần 2

Продолжение подборки фотографий, сделанных американским лейтенантом во время своей службы во Вььетнаме в 1971-м году, в составе 1-го батальона 6-го пехотного полка, входившего в состав 198-й пехотной бригады (23-й пехотной дивизии) - Bộ sưu tập tiếp tục, những bức ảnh do Trung úy Mỹ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 6, là một phần của Lữ đoàn Bộ binh 198 (Sư đoàn bộ binh 23) chụp vào năm 1971
819754757_e941c8147e_b.jpg
819728559_fae7d9fbe5_b.jpg
819739263_398aea4d65_b.jpg
819745473_74294a855e_b.jpg
819746125_b3d28247b2_b.jpg
819748977_87008a4e3b_b.jpg
819755975_abb7ed7934_b.jpg
819765923_af160d4aa7_b.jpg
819766797_f8ff0195b7_b.jpg
819774501_a5a2e73737_b.jpg
819780153_4bf3c01abe_b.jpg
819788873_930d8b29af_b.jpg
819789907_8ad0f9bc9f_b.jpg
819791597_b560911b56_b.jpg
819792747_755b8e1dbd_b.jpg
819844743_d511904df5_b.jpg
819847815_c4ce76132e_b.jpg
819850847_a044da05c2_b.jpg
820606536_fc02cfafdd_b.jpg
820608754_3c98d05789_b.jpg
820613806_f71f0ec3f5_b.jpg
820614390_f2646a0e8f_b.jpg
820615694_54430c7937_b.jpg
820622546_881e6e49f6_b.jpg
820626472_cd84403bb9_b.jpg
820627270_f8e377f164_b.jpg
820631788_d4190834d1_b.jpg
820647930_7f012eb72a_b.jpg
820650620_efc4504e72_b.jpg
820653606_6c35a4e6f5_b.jpg
820656616_fe0717d95c_b.jpg
820665056_4e1b8e56b3_b.jpg
820667922_104897086b_b.jpg
820730236_41df3301dd_o.jpg
820732126_46afd17115_b.jpg
820733072_1aa0ef1800_b.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét