18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Bánh xích

Эхо прошлой войны - Dư âm cuộc chiến cũ

Американский солдат осматривает разбитый французскую САУ; Вьетнам; 1968-й год - Một binh sĩ Mỹ kiểm tra một ACS Pháp bị hỏng; Việt Nam; 1968
"Даже мосты борются с проклятыми американскими агрессорами" - "Ngay cả những cây cầu đang phải vật lộn với những kẻ xâm lược Mỹ chết tiệt"
Примерно такой комментарий можно было бы давать при публикации этих фотографий в газете "Правда" - Về những nhận xét những hình ảnh trong các ấn phẩm của tờ báo "Pravda" :)
А так это банальное обрушение моста под тяжестью танка. Так что просто - "неподрасчитали" - Một vụ sập cầu (bình thường) dưới sức nặng của xe tăng. Vì vậy, chỉ - "nepodraschitali"

(no subject - Không đề)

М551 "Шеридан", подбитый выстрелом из РПГ-7 - M551 "Sheridan", ăn một cú RPG-7

Из фото вывод достойный звания капитана Очевидности консервная банка из люминевой брони таки очень плохо переносит горение... Từ ảnh rõ ràng giáp chịu đựng rất kém ...

(no subject - không đề)

Оригинальное расположение боеприпасов... или это они так экранировалось... - Các vị trí ban đầu của các loại vũ khí ... hoặc là nó, vì họ đã được công chiếu ...

Американские танкисты во Вьетнаме - Tankers của Mỹ ở Việt Nam

Безоткатно-самоходное -Không giựt tự hành

Самоходные 106-мм многоствольные противотанковые самоходные артиллерийские установки M50 «Онтос» (вооружённые 6-ю 106-мм безоткатными орудиями) 1-го противотанкового батальона Корупса морской пехоты США; Вьетнам; 1968-1969 гг. Tự hành chống tăng đa nòng pháo M50 «Ontos" 106 mm (vũ trang với 6 106-mm súng không giựt) đội diệt xe tăng số 1 Tiểu đoàn Korupsa US Marine; Việt Nam; 1968-1969.
16-2.jpg
16-1.jpg
16-3.jpg
16-4.jpg
16-5.jpg
16-6.jpg
16-7.jpg
16-8.jpg

(no subject)

В этом экипаже явно служил "капитан очевидность"...

У кого какие кумиры - Ai có thần tượng nào

Интересное название у БТРа - Thú vị tên gọi với APC:

БТР принадлежал роте "А" 2-го батальона 2-го батальона 22-го пехотного полка 25-й пехотной дивизии; Вьетнам; ~1969-1970 гг. - 5 BTR lội nước Chi đội "A", Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 22, Sư đoàn Bộ binh 2; Việt Nam; ~ 1969-1970




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét