18 tháng 5 2015

Việt Nam - 1955 - 1975 - Ranh giới

Пограничное - Ranh giới

Небольшая подборка фотографий, сделанных фотографом Ларри Барроузом на вьетнамо-вьетнамской границе (т.е. между Северным и Южным Вьетнамом) в феврале 1965-го года - Vài bức ảnh được chụp bởi nhà nhiếp ảnh Larry Burrows trên ranh giới Việt-Việt (tức là, giữa Bắc và Nam Việt Nam) vào tháng hai năm 1965
5.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
Xem thêm: Hai đầu của một chiếc cầu

В демилитаризованной зоне - Khu phi quân sự

Серия фотографий, сделанных корреспондентом Якобусом Рентмейстером во время поездки, совершённой в 1966-м году по демилитаризованной зоне, разделявшей Северный и Южный Вьетнам - Các bức ảnh được chụp bởi phóng viên Jacobus Rentmeysterom trong suốt chuyến đi, vào năm 1966 trên vùng phi quân sự ngăn cách Bắc và Nam Việt Nam
12.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét