02 tháng 5 2015

Việt Nam - Sau 1975 - Căn cứ Cam Ranh


Аннотация - Tóm tắt:
В конце XX века были сформирована 17-я оперативная эскадра кораблей Тихоокеанского флота в Южно-Китайском море и построен пункт их материально-технического обеспечения (922 ПМТО) на полуострове Камрань, принадлежащем Социалистической Республике Вьетнам. Vào cuối thế kỷ XX đã hình thành đội tàu tác chiến 17 của Hạm đội Thái Bình Dương ở phía Nam Biển Đông và mục đích là xây dựng dịch vụ hậu cần (922 PMTO) tại bán đảo Cam Ranh thuộc nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Место базирования было определено совместным решением правительств СССР и СРВ. Dựa trên vị trí đã được xác định bởi quyết định chung của Chính phủ Liên Xô và Việt Nam.17-я опэск и ПМТО отводилась важная роль в планах использования сил Тихоокеанского флота при решении политических и военных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Opesk 17 và PMTO đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng các lực lượng của Hạm đội Thái Bình Dương trong các giải pháp của các mục tiêu chính trị và quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. На них возлагалось обеспечение присутствия наших боевых кораблей в Индийском и Тихом океанах, в зоне Персидского залива и эффективного решения ими задач боевой службы. Họ được giao nhiệm vụ đảm bảo sự hiện diện của các tàu chiến của chúng tôi ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vùng Vịnh và giải pháp hiệu quả trong các vấn đề quân sự.
В настоящем историческом обзоре описываются события, связанные с советским и российским военно-морским присутствием в Социалистической Республике Вьетнам с 1979 по 2002 г. Bài tổng quan này mô tả các sự kiện lịch sử liên quan đến sự hiện diện của hải quân Liên Xô và Nga tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1979-2002. Обо всём этом и не только в книге 17-я оперативная эскадра кораблей Тихоокеанского флота. Tất cả điều này, và không chỉ có trong cuốn sách của đội tàu tác chiến 17 Hạm đội Thái Bình Dương.
Содержание - Mục lục
К читателям Với bạn đọc
Глава 1. Полуостров Камрань (Cam Ranh) Chương 1. Bán đảo Cam Ranh
Глава 2. «Холодная война» в «горячих точках» Мирового океана… Chương 2. "Chiến tranh lạnh" trong những "điểm nóng" của đại dương ...
Глава 3. 922-й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Chương 3. Bảo đảm an ninh điểm hậu cần 922 (PMTO)
Глава 4. 17-я оперативная эскадра кораблей ТОФ Chương 4. Đội tàu tác chiến 17 của Hạm đội Thái Bình Dương
Глава 5. 38-я дивизия подводных лодок Chương 5. Sự phân công tàu ngầm 38
Глава 6. 119-я бригада надводных кораблей Chương 6. Lữ đoàn tàu mặt nước 119
Глава 7. 300-й дивизион охраны водного района Chương 7. Phân công bảo vệ vùng nước 300
Глава 8. 255-й дивизион судов обеспечения (днсо) Chương 8. Sư đoàn tàu cung ứng 255 (dnso)
Глава 9. Служба радиационной безопасности. Зональный узел связи Chương 9. Dịch vụ an toàn bức xạ. Trung tâm truyền thông
Глава 10. 169-й отдельный смешанный авиационный полк Chương 10. Trung đoàn Hàng không hỗn hợp riêng biệt 169
Глава 11. Советская строительно-монтажная организация 22-го Загрантехстроя Министерства обороны СССР Chương 11. Tổ chức xây dựng 22 Zagrantehstroya Bộ Quốc phòng Liên Xô
Глава 12. Завершающий этап 23-летнего советского и российского военно-морского присутствия на полуострове Камрань Chương 12. Các giai đoạn cuối cùng của sự hiện diện 23 năm Hải quân Liên Xô và Nga tại bán đảo Cam Ranh
Заключение Đóng cửa
Приложения: Ứng dụng:
Приложение № 1 (главные строители) Phụ lục số 1 (các nhà xây dựng chính)
Приложение № 2 (персоналии) Phụ lục số 2 (NGƯỜI)
Приложение № 3 (личные фото из семейного архива А.Р.Присяжнюк) Phụ lục số 3 (hình ảnh cá nhân từ lưu trữ gia đình A.R.Prisyazhnyuk)
Приложение № 4 (рассказ Шамиля) Phụ lục số 4 (câu chuyện của Shamil)
Фотоальбом Bộ sưu tập hình ảnh
Использованная литература Tài liệu tham khảo
Список условных сокращений Danh sách các chữ viết tắt

Năm 1972, phía nam của bến phà được xây dựng cây cầu twin-track bằng thép. Ngày hôm nay, là cây cầu "Tiger và Dragon".
мост "Тигра и Дракона"

Отголоски прошедшей войны - Tàn tích của cuộc chiến tranh trong quá khứ

Американская военная техника брошенная на причалах в Камрани; снимки датированы 1982-м годом - Phương tiện quân sự Mỹ bị bỏ hoang trên bến cảng Cam Ranh;
1.jpg
4.jpg
2.jpg
3.jpg 1981 г. Остатки американской техники -  Tàn tích của công nghệ Mỹ


1982 г. Так выглядела причальная стенка после расчистки от завалов и оставленной американской техники и вооружения - Như thế là bức tường cầu cảng sau khi dọn dẹp đống đổ nát và thiết bị, vũ khí của Mỹ bị bỏ rơi
Дизель-электрическая торпедная ПЛ Б-39 пр. 641 заходит в бухту Камрань - Tàu ngầm Diesel-điện phóng ngư lôi B-39 641 trong vịnh Cam Ranh
Март 1982 г. Атомная подводная лодка прибыла в бухту Камрань для восстановления боеготовности и межпоходового отдыха экипажа. - Tháng 3 năm 1982 tàu ngầm hạt nhân đến vịnh Cam Ranh để khôi phục lại sự tỉnh táo và mezhpohodovogo thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.
Командир ПЛ – капитан 2 ранга В. В. Афонин, заместитель командира по политической части – капитан 3 ранга Г. Ф. Бурлай, старший помощник командира – капитан 3 ранга П. В. Котельников, командир электронавигационной группы – лейтенант Ю. П. Ерёмин (в 1999–2002 гг. – последний командир 922-го ПМТО). Các chỉ huy của tàu ngầm - Thuyền trưởng Hạng 2 V. Afonin, phó chỉ huy về công tác chính trị - Thuyền trưởng Hạng 3 GF Burlai, trợ lý chỉ huy cao cấp - Đại úy bậc 3 PV Kotelnikov, chỉ huy nhóm tác chiến điện tử - Trung úy Eremin YP (1999-2002 - chỉ huy cuối cùng của 922 PMTO).
Октябрь 1982 г. порт Камрань. Trong tháng 10 năm 1982 tại cảng Cam Ranh. ПЛАРК К-108 прибыла на боевую. SSGN K-108 đã đến thường trực chiến đấu.
Справа налево: командир ПЛ – капитан 1 ранга В. Л. Ратников, заместитель командира по политической части – капитан 2 ранга Н. Н. Резник, старший помощник командира – капитан 3 ранга В. С. Барчан, помощник командира – капитан-лейтенант А. С. Астапов. Từ phải sang trái: chỉ huy tàu ngầm - Thuyền trưởng VL Ratnikov, phó chỉ huy về công tác chính trị - Thuyền trưởng Hạng 2 N. Resnick, trợ lý chỉ huy cao cấp - Thuyền trưởng Hạng 3 VS Barchan, trợ lý chỉ huy - Thiếu tá Hải quân A . Astapov.
На борту ПЛАРК К-108: помощник командира – капитан-лейтенант А. С. Астапов (будущий Герой России, 1996 г.) и старшина команды электромехаников БЧ-2 – мичман В. И. Силин. Trên tàu SSGN K-108: trợ lý chỉ huy - Thiếu tá Hải quân A. Astapov (Anh hùng tương lai của Nga, 1996), và quản đốc đội ngũ thợ điện CU-2 - Chuẩn úy VI Silin.
Пирс № 4. Плавбаза, атомная подводная лодка пр. 675 и дизельная ПЛ пр. 641 - căn cứ nổi № 4 Pierce., tàu ngầm hạt nhân pr. 675 và tàu ngầm diesel PL pr. 641
Эскадренный миноносец пр. 956 - Tàu khu trục pr. 956
Малый ракетный корабль «Муссон» в боевом дежурстве - Tàu tên lửa nhỏ "Monsoon" trong báo động chiến đấu
Июнь 1985 г. Торжественное построение по случаю вручения наград СРВ. Tháng 6 năm 1985 trước tòa nhà lớn nhân dịp trao giải thưởng của Việt Nam.
Слева направо: полковник М. А. Титенок – командир 922-го ПМТО, вице-адмирал А. А. Кузьмин – командир эскадры, капитан 1 ранга Ву Лапп – командующий 4-м ВМР ВМС СРВ. Từ trái sang phải: Đại tá MA Titenok - Tư lệnh 922 PMTO, Phó đô đốc A. Kuzmin - chỉ huy trưởng của đội, Đại úy Ngô Lập - chỉ huy trưởng Hải quân vùng 4 BMP Việt Nam.
Атомная подводная лодка пр. 675 после столкновения в подводном положении с неопознанным объектом при возвращении в основную базу. Tàu ngầm hạt nhân pr. 675 sau khi va chạm với một đối tượng không xác định, bị ngập nước quay trở lại căn cứ. Поставлена в док для ремонта. Neo ở bến tàu để sửa chữa.


Дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 Б-427 вернулась в бухту Камрань «залечивать раны» после неудачной попытки пройти в свою базу через штормовое Южно-Китайское море. Tàu ngầm Diesel-điện pr. 641 B-427 trở lại Vịnh Cam Ranh "chữa lành các vết thương" sau khi không thể vượt qua một cơn bão trên Biển Đông. «Лечили» корабль лучшие сварщики СовСМО. Được "xử lý" bởi các thợ hàn tàu tốt nhất SovSMO
Неделя начиналась с построения штаба и экипажей кораблей на плацу. Tuần lễ bắt đầu với việc xây dựng đội ngũ nhân viên và đoàn thủy thủ trên mặt đất diễu hành. Командир эскадры вице-адмирал А. А. Кузьмин ставит задачи Tư lệnh Hải đoàn Phó Đô đốc A. Kuzmin đặt ra mục tiêu
Декабрь 1986 г. Встреча заместителя министра обороны СССР – начальника Тыла Вооруженных сил СССР маршала Советского Союза С. К. Куркоткина. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô - Chánh Hậu cần các lực lượng vũ trang Liên Xô Nguyên soái SK Kurkotkina. Прохождение почетного караула Duyệt đội danh dự của Bộ đội
Выступление маршала Советского Союза С. К. Куркоткина перед личным составом эскадры Bài phát biểu của Nguyên soái SK Kurkotkina
1986 г. На просмотре художественной самодеятельности. Xem nghệ thuật không chuyên. Каждое воскресенье соединение, береговая часть представляли и радовали зрителей своими талантами Vào mỗi Chủ Nhật, ngoài bờ biển họ đem lại vui mừng cho khán giả bằng tài năng của mình
1986 г. День Военно-морского флота. Ngày Hải quân.
Слева направо: капитан 2 ранга Ю. И. Яковлев, капитан 2 ранга В. А. Хорьков, Коля Хорьков, О. Н. Хорькова, Е. Ф. Кузьмина, Н. А. Спирина, контр-адмирал Ю. Ф. Спирин, командир подводной лодки капитан 1 ранга Ю. Г. Пищальников, капитан 2 ранга А. Т. Лешков Từ trái sang phải: Thuyền trưởng Hạng 2 Yu Yakovlev, Thuyền trưởng Hạng 2 V. A. Хорьков, Kohl, H. Khorkova, EF Kuzmina NA Spirin, Chuẩn Đô đốc YF Spirin Thuyền trưởng chỉ huy một tàu ngầm G. Pishalnikov Thuyền trưởng Hạng 2 A. T. Leshkov
1986 г. День Военно-морского флота – он и в бухте Камрань праздник. Ngày Hải quân - ông và kỳ nghỉ Vịnh Cam Ranh.
Семьи офицеров и мичманов. Các gia đình của cán bộ và chuẩn uý. Снимок на память. Hình ảnh Ký ức
Май 1987 г. Штаб эскадры. Trụ sở Hải đoàn.
Первый ряд, слева направо: полковник медицинской службы Г. Ф. Щёкин, капитан 1 ранга В. И. Часовских, капитан 1 ранга В. В. Павлов, капитан 1 ранга А. Г. Красников, капитан 1 ранга Н. Ф. Матюшин – начальник политического отдела эскадры (принял дела и обязанности), вице-адмирал А. А. Кузьмин, капитан 1 ранга О. В. Алексеев (сдал дела и обязанности начальника политического отдела эскадры), капитан 1 ранга Ю. Ф. Солдатов, капитан 3 ранга А. А. Пашнин, капитан 1 ранга А. И. Пивак Hàng đầu tiên, trái sang phải: Đại tá của Sở Y tế GF Shchekin, Thuyền trưởng Hạng 1 VI Chasovskikh, Thuyền trưởng Hạng 1 Vladimir Pavlov, Thuyền trưởng AG Krasnikov, Thuyền trưởng NF Matyushin - Cục trưởng Cục chính trị Hải đoàn (đưa vụ và trách nhiệm), Phó Đô đốc A. Kuzmin, Thuyền trưởng OV Alekseev (bàn giao vụ việc và hoạt động đứng đầu bộ phận chính trị của Hải đoàn), Thuyền trưởng YF Soldatov, Thuyền trưởng Hạng 3 AA Pashnin, Thuyền trưởng Hạng 1 AI Pivak
Июнь 1987 г. Штаб эскадры. Trụ sở Hải đoàn.
Первый ряд слева направо: капитан 2 ранга В. А. Хорьков, капитан 1 ранга Н. Н. Резник, контр-адмирал Ю. Ф. Спирин, капитан 1 ранга Н. Ф. Матюшин, контр-адмирал Н. Н. Береговой – командир эскадры (принял дела и обязанности), вице-адмирал А. А. Кузьмин (сдал дела и обязанности командира эскадры), капитан 1 ранга Ю. Г. Устименко, капитан 1 ранга А. Г. Красников Hàng đầu tiên từ trái sang phải: Thuyền trưởng Hạng 2 V. A. Хорьков, Thuyền trưởng N. Reznik, Chuẩn Đô đốc YF Spirin, Thuyền trưởng NF Matyushin, Chuẩn Đô đốc N. Coast - chỉ huy của Hải đoàn (đưa vụ và hoạt động), Phó Đô đốc A. Kuzmin (thông qua Nội vụ và hoạt động chỉ huy Hải đoàn), Thuyền trưởng Hạng 1 G. Volodya, Thuyền trưởng AG Krasnikov
1987 г. Яшка внимательно слушает советы «старшего» – командира эскадры вице-адмирала А. А. Кузьмина Yasha lắng nghe chăm chú lời khuyên "cao cấp" - của chỉ huy Hải đoàn Phó Đô đốc AA Kuzmina
Любимец экипажа – Яшка снимет любое психологическое напряжение... Yêu thích của các thủ thủ đoàn - Yasha giúp loại bỏ bất kỳ sự căng thẳng về tâm lý nào...
Бухта Камрань. На отдыхе… Vịnh Cam Ranh. Ở phần còn lại ...
Июнь 1987 г., порт Камрань. Tháng 6 năm 1987, cảng Cam Ranh. Вручение командиру эскадры вице-адмиралу А. А. Кузьмину памятного адреса по случаю убытия к новому месту службы Bài thuyết trình của Chỉ huy Hải đoàn Phó đô đốc A. Kuzmin địa chỉ đáng nhớ nhân dịp ra đi để nhận công tác mới
Командир 17-й опэск вице-адмирал А. А. Кузьмин обращается к личному составу эскадры с напутствием и словами благодарности за совместную службу Chỉ huy của tác chiến 17 Phó Đô đốc A. A. Kuzmin đề cập đến các nhân viên của phi đội với một cảnh báo và lời nói của lòng biết ơn đối với các dịch vụ công
«Третье поколение» командования 17-й опэск на трибуне: слева направо "Thế hệ thứ ba" chỉ huy của tác chiến 17 trên khán đài từ trái sang phải: контр-адмирал Н. Ф. Матюшин, вице-адмирал Н. Н. Береговой, капитан 1 ранга В. Н. Никонов, капитан 2 ранга В. А. Давыдочкин Chuẩn Đô đốc NF Matyushin, Phó Đô đốc N. Coast, Thuyền trưởng Hạng 1 V. Nikonov, Thuyền trưởng Hạng 2 V. Davydochkin
На учении в пункте рассредоточения 922-го ПМТО. Trên giáo huấn 922, sự phân tán của PMTO. Слева направо: командир 922-го ПМТО капитан 1 ранга Б. А. Лихачев, контр-адмирал Э. М. Чухраев – 1-й заместитель начальника Политического управления ТОФ, контр-адмирал Н. Ф. Матюшин Từ trái sang phải: Tư lệnh 922 PMTO Thuyền trưởng BA Likhachev, Chuẩn Đô đốc EM Chuhraev - Phó Cục Trưởng thứ nhất Cục Chính trị Hạm đội Thái Bình Dương, Chuẩn Đô đốc NF Matyushin
Октябрь 1987 г. С руководством уезда обсуждаем вопросы взаимодействия и сотрудничества Tháng 10 năm 1987 Với lãnh đạo của quận thảo luận về sự hợp tác và phối hợp
Командование 4-го ВМР ВМС СРВ и руководители уезда Фу Кхань после посещения БПК «Маршал Ворошилов» Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam BMP và lãnh đạo Phú Khánh sau khi tới thăm HĐQT "Nguyên soái Voroshilov"

7 ноября 1987 г. Командир эскадры вице-адмирал Н. Н. Береговой принимает доклад капитана 1 ранга Ю. Г. Устименко о готовности к параду. 07 Tháng 11 năm 1987 Tư lệnh Hải đoàn Phó Đô đốc NN Coast nhận được báo cáo về sự sẵn sàng của Thuyền trưởng Hạng 1 G. Volodya cho cuộc diễu hành. На трибуне – командование 4-го военно-морского района ВМС СРВ Tại khán đài - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Hải quân Việt Nam
Командование 4-го военно-морского района ВМС СРВ – почетные гости на празднике Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Hải quân Việt Nam - khách mời danh dự tại lễ hội
1987 г. порт Камрань. 1987 cảng Cam Ranh. Выступление командующего 4-м военно-морским районом ВМС СРВ контр-адмирала Ле Ван Тхы перед личным составом эскадры Bài phát biểu của Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam Chuẩn Đô đốc Lê Văn Thy trước cán bộ
«К торжественному маршу! По-экипажно. На одного линейного дистанция. Знаменная группа ПРЯ-МО! Остальные НАПРА-ВО!»
Торжественное прохождение экипажей кораблей мимо трибуны Đội nghi lễ của các thủy thủ đi qua diển đàn
Морские пехотинцы на параде Hải quân đánh bộ vào cuộc diễu hành

Порт Камрань. Cảng Cam Ranh. Отряд «юных буденовцев» средней школы № 183 готовится к прохождению торжественным маршем на параде. Đoàn "budenovtsev trẻ" trường trung học số 183 chuẩn bị sẵn sàng để trải qua một cuộc diễu hành long trọng trong cuộc diễu hành. Наставник «юных буденовцев» – командир роты морской пехоты капитан В. Сохошко Người cố vấn cho "budenovtsev trẻ" - Đại đội trưởng của lính thủy đánh bộ Đại úy V. Sohoshko
Завершают парад ученики начальных классов средней школы Bóng bay trong cuộc diễu hành của học sinh tiểu học trung học cơ sở
1987 г., порт Камрань. 1987 cảng Cam Ranh. Командование 17-й опэск, 4-го военно-морского района ВМС СРВ и руководители уезда Фу Кхань. Tư lệnh tác chiến 17, Vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo Phú Khánh. Снимок на память Ký ức hình ảnh
Декабрь 1987 г., порт Камрань. Tháng 12 năm 1987, cảng Cam Ranh. Заместитель командующего ТОФ по тылу – начальник Тыла ТОФ вице-адмирал И. Г. Махонин обращается к советским и вьетнамским военнослужащим на совместном субботнике по случаю ввода в строй первых объектов капитального строительства на 922-м ПМТО и посадке первых деревьев Phó tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương về hậu cần - người đứng đầu hậu cần của Hạm đội Thái Bình Dương, Phó Đô đốc IG Makhonin lôi cuốn các chiến sĩ Liên Xô và Việt Nam dọn dẹp doanh trại vào dịp vận hành các hạng mục xây dựng cơ bản đầu tiên trong 922PMTO và trồng những cây xanh đầu tiên cho rừng
Советские моряки на совместном субботнике. Thủy thủ Liên Xô dọn dẹp doanh trại.
Вьетнамские военнослужащие – строители 394-й военно-строительной бригады на совместном субботнике
Совместный советско-вьетнамский субботник в разгаре… Активно руководит субботником командир 922-го ПМТО капитан 1 ранга Б. А. Лихачёв
1988 г., порт Камрань. Командование 17-й опэск, 4-го военно-морского района ВМС СРВ и руководители уезда Фу Кхань. Снимок на память
1988 г. День Военно-морского флота. Ngày Hải quân 1988. Нептун прибывает на катере ПЖК-8 Thần biển đến bằng tàu VLS-8
Встреча Нептуна Gặp Thần biển
33 богатыря сопровождают Нептуна 33 anh hùng hộ tống Thần biển
Торжественное шествие Нептуна (он же – капитан 2 ранга В. Д. Райдо, офицер штаба эскадры) Đám rước long trọng Thần biển (aka - Thuyền trưởng hạng 2 VD Raido, một sĩ quan tham mưu của Hải đoàn)
Доклад «главного черта» Нептуну о готовности к празднику Tờ trình Thần biển "tính năng chính" sẵn sàng cho kỳ nghỉ
Нептун в сопровождении русалки Thần biển được đi kèm bởi một nàng tiên cá
Танец русалок Khiêu vũ rusalok
Нептун в центре праздника Thần biển là trung tâm của lễ hội
Русалки и «черти» веселят гостей Những nàng tiên cá và "tính năng" vui vẻ gostey
Праздник Нептуна завершается... Ngày lễ của Thần biển kết thúc ...
1988 г. Аэродром Камрань. 1988 sân bay Cam Ranh. Встреча министра торговли СССР К. З. Тереха и начальника Главного управления торговли (ГУТ) МО СССР генерал-лейтенанта Н. Г. Садовникова. Cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Thương mại Liên Xô KZ Terekhov và Vụ trưởng Vụ Thương Mại (GUT) Bộ Quốc phòng Liên Xô, Trung tướng NG Sadovnikov.
1988 г. Командир эскадры контр-адмирал Н. Н. Береговой благодарит командира 394-й военно-строительной бригады МНО СРВ подполковника Нгуен Тьен Лонга за деловое и конструктивное сотрудничество с советскими строителями при возведении объектов в интересах эскадры 1988 Tư lệnh Hải đoàn Chuẩn Đô đốc N. Coast cảm ơn chỉ huy đoàn xây dựng 394 quân đội Việt Nam INR Trung tá Nguyễn Tiến Long vì sự hợp tác có kinh nghiệm và mang tính xây dựng với các nhà xây dựng của Liên Xô trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho các lợi ích của Hải đoàn
1988 г., порт Камрань. 1988 cảng Cam Ranh. Доклад начальника штаба эскадры капитана 1 ранга А. Г. Красникова начальнику Главного политического управления СА и ВМФ генералу армии А. Д. Лизичеву
1988 г. Камрань. Секретарь комсомольской организации ПЛ Б-427 старшина 1 статьи Сергей Пилипенко выступает с приветствием по случаю прибытия в гарнизон начальника Главного политического управления СА и ВМФ генерала армии А. Д. Лизичева и представителей высшего военно-политического руководства Министерства национальной обороны СРВ
1988 г., Камрань. Начальник Главного политического управления СА и ВМФ генерал армии А. Д. Лизичев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в СРВ Д. И. Качин, начальник Политического управления ВМФ адмирал В. И. Панин, сопровождающие их лица, офицеры штаба эскадры, СовСМО
Снимок на память с представителями высшего военно-политического руководства Министерства национальной обороны СРВ
1988 г. Начальник Главного политического управления СА и ВМФ генерал армии А. Д. Лизичев осматривает казармы, столовую и клуб личного состава ПМТО, построенные СовСМО. Слева направо: командир 922-го ПМТО капитан 1 ранга Б. А. Лихачев, генеральный директор СовСМО полковник В. Ф. Аистов, генерал армии А. Д. Лизичев, начальник 22-го Загрантехстроя МО СССР генерал-лейтенант С. И. Соколов, начальник политического отдела эскадры капитан 1 ранга Н. Ф. Матюшин
1988 г. Слева направо: полковник П. Ф. Шапошник, подполковник М. З. Нагуманов, генерал армии А. Д. Лизичев, генерал-лейтенант С. И. Соколов, подполковник А. П. Тарарыкин. После посадки именного дерева – кокосовой пальмы
1988 г. Актив женсовета эскадры во главе с Н. Игуминовой на экскурсии в г. Ня-Чанг

Пирс № 4. Плавбаза, атомная подводная лодка пр. 675 и дизельная ПЛ пр. 641.
1989 г. Большой атомный разведывательный корабль «Урал» совершил плановый заход в порт Камрань для пополнения запасов и отдыха личного состава. Tàu do thám nguyên tử cỡ lớn "Ural" trong kế hoạch neo đậu tại cảng Cam Ranh để tiếp tế và cho nhân viên nghỉ ngơi
1987–1990 гг. Так строились новые причалы - Kể từ khi xây dựng các bến mới
1988 г. Общий вид промышленной базы СовСМО - Tổng quan về các cơ sở công nghiệp SovSMO
1988 г. Полигон ЖБИ СовСМО - Polygon JBI SovSMO
1990 г. Пирсовая зона, казармы, столовая подводников, гостиница, штаб и элементы узла связи эскадры, Дом интернациональной дружбы с кинотеатром на 400 мест, возведенные СовСМО - Pirsovaya khu vực, doanh trại, thủy thủ tàu ngầm ăn uống, khách sạn, nhân viên và các thành viên của phi đội thông tin liên lạc Nhà Hữu nghị Quốc tế có một rạp chiếu phim với 400 chỗ ngồi, được xây dựng SovSMO
1990 г. Объединенный жилой городок эскадры, авиаполка, ПМТО, узел связи - Thị trấn dân cư kết hợp phi đoàn, Trung đoàn, PMTO, thông tin liên lạc:
Справа: жилой городок СовСМО - Bên phải: thị trấn dân cư SovSMO
Слева: берег Южно-Китайского моря - Còn lại: Biển Đông
922-й ПМТО ночью - 922 PMTO ban đêm
1990 г. Балкон в новом доме объединенного жилого городка - Ban công ngôi nhà mới trong thị trấn dân cư kết hợp
1990 г. В гостях у моряков эскадры Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в Социалистической Республике Вьетнам Рашид Луфтулович Хамидулин
1990 г., г. Ня-Чанг. «Транзитные» гости эскадры по пути в зону Индийского океана на экскурсии. Во втором ряду справа налево: контр-адмирал В. И. Самсон – заместитель командира 10-й опэск ТОФ и контр-адмирал А. А. Белоусов – начальник ТОВВМУ им. С. О. Макарова
30 октября 1991 г. После визита к командующему 4-м военно-морским районом ВМС СРВ перед убытием в г. Владивосток
1991 г. Въезд на ПМТО - Doanh trại cho các nhân viên của PMTO
1991 г. Казармы для личного состава ПМТО - Doanh trại cho nhân viên PMTO
1991 г. Ливнеотвод в районе ПМТО. Livneotvod trong khu vực PMTO. Сезонные ливни в южных широтах без таких сооружений приносят немало неприятностей - Mưa theo mùa ở vĩ độ phía Nam mà không có các tòa nhà như vậy mang lại rất nhiều rắc rối
1991 г. Общий вид хранилища ГСМ - Toàn cảnh khu vực lưu trữ các sản phẩm hoá dầu
1991 г. Автозаправочная станция - trạm xăng dầu
1991 г. Общий вид арсенала - Toàn cảnh các kho vũ khí
Въезд в одно из хранилищ - Cổng vào một trong những kho lưu trữ
1991 г. Такому арсеналу нужен мощный ливнеотвод - Như vậy cần một livneotvod kho vũ khí mạnh mẽ
1991 г. Штаб авиационного полка и авиабазы - Trụ sở Trung đoàn Hàng không và căn cứ Không quân
1991 г. Казарма личного состава авиационного полка - Doanh trại nhân viên Trung đoàn Hàng không
1991 г. Празднование Дня ВМФ на пляже, рядом с 922-м ПМТО

2002 г. 15 лет спустя. Место проведения советско-вьетнамского совместного субботника. Выезд с территории 922-го ПМТО в сторону Южно-Китайского моря
4 мая 2002 г. 15 лет спустя. Территория 922-го ПМТО – место проведения советско-вьетнамского совместного субботника. Последнее прохождение знаменной группы перед посадкой на паром «Сахалин-9»
29 апреля 2010 г. Встреча, спустя 22 года. Слева направо: капитан 1 ранга М. Н. Иванов – командир ракетного крейсера «Владивосток» на боевой службе в составе 17-й оперативной эскадры (1987). В настоящее время – первый вице-президент, председатель экспертного совета автономной некоммерческие организации (АНО) «Национальный комитет по науке и промышленности», доктор экономических наук; контр-адмирал Н. Ф. Матюшин – начальник военно-политического отдела 17-й оперативной эскадры кораблей ТОФ (1987–1991). В настоящее время – заместитель председателя исполнительного комитета «Клуба адмиралов»; капитан 1 ранга А. С. Данильченко – дирижер военного оркестра 17-й оперативной эскадры (1984–1988). В 1997–2007 гг. – художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова, с 2007 г. – художественный руководитель и главный дирижер Концертного образцового оркестра ОАО «Российские железные дороги», народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор
25 марта 2011 г. Капитан 1 ранга в отставке А. С. Данильченко – художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Римского-Корсакова (1997–2007) представляет своего ученика – солиста оркестра Александра Гладкова, выпускника Московской государственной консерватории
Ветераны Вооруженных сил и ученики московских школ во время посещения исторических мест битвы за Москву осенью 1941 г.
В центре: генерал армии М. А. Моисеев – председатель Общероссийской общественной организации ветеранов (ОООВ) Вооруженных сил РФ; слева: адмирал в отставке И. Н. Хмельнов – председатель Координационного совета ОООВ ВС РФ по ВМФ, контр-адмирал в отставке Н. Ф. Матюшин – член комитета Московского городского отделения ОООВ ВС РФ

16 июня 2011 г. Ветераны Камрани – участники первого собрания ветеранского актива Москвы и области, представителей ветеранских организаций видов и родов войск, а также 50 регионов Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ в Культурном центре ВС РФ.
Слева направо: полковник в отставке М. З. Нагуманов, капитан 1 ранга в отставке С. К. Николаенко, контр-адмирал в отставке Н. Ф. Матюшин, капитан 1 ранга в отставке В. А. Хорьков, капитан 1 ранга в отставке М. Н. Иванов
16 июня 2011 г. Ветераны Вооруженных сил – участники первого собрания ветеранского актива Москвы и области, представителей ветеранских организаций видов и родов войск, а также 50 регионов Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ в Культурном центре ВС РФ.
Слева направо: генерал-полковник в отставке И. С. Скуратов; контр-адмирал в отставке Н. Ф. Матюшин; Народный Герой Республики Дагестан, председатель совета ветеранов Республики Дагестан, генерал-лейтенант М. Т. Тинамагомедов; Герой Советского Союза вице-адмирал в отставке Л. А. Матушкин


(С) Câu lạc bộ Đô đốc

Как и почему СССР проиграл Вьетнам, отказался от Камрани и влез в Афганистан - Làm thế nào và tại sao Liên bang Xô viết mất đi Việt Nam, Liên Xô đã từ chối Cam Ranh và gia tăng ở Afghanistan

В свое время я утверждал, что в ходе Китайско-вьетнамской войны 1979 года мы сильно проиграли, а китайцы соответственно выиграли. Данная война для нас закончилась полным фиаско, что бы наши пропагандоны потом не свистели по этому поводу.
Суть конфликта была в том, что мы перебросили огромную Военно-Морскую группировку на помощь вьетнамцам, а они в ответ - по факту закрыли для наших основных военно-морских сил - базу Камрань.

камрань
Залив Камрань с советским военным флотом. Плакат 1985 года.

На самом деле не закрыли официально, а потребовали от нас уплаты довольно серьезного долга за прошлые года, чего мы в тот момент выполнить не могли, и в итоге огромная военно-морская группа наших надводных кораблей оказались болтающимися в Южно-Китайском море, как гуано в проруби, и нам пришлось их оттуда куда только можно распихивать.

Если вы приглядитесь ко всем дальнейшим событиям, вы обнаружите, что с этого момента наше сотрудничество с вьетами пошло резко на убыль.

То бишь в 1975 году, когда вьеты побили амеров, у нас по этому поводу была эйфория и мы были уверены, что теперь-то мы на долгие годы установили наши владения в Юго-Восточной Азии. Мы арендовали у вьетнамцев бывшую амерскую военно-морскую базу Камрань и жизнь выглядела аппетитной. При этом, по не совсем известным причинам Советский Союз с 1975 по 1979 года, вообще не платил за Камрань, ибо наши резонно полагали, что вьеты не станут выеживаться, ибо - "куда им деваться с подводной лодки"?
камрань2
Фотографии советской военной базы в г. Камрань, 1987.

Типо - "уйдут русские" - "вернутся одержимые идеей реванша амеры". Логично?
На самом деле - да. Но наши не учли одной тонкости - в США в том же 1975 году грянул "Уотергейт" и там произошла "консолидация элиты".

В. Путин в Азиатско-Тихоокеанском регионе: возвращение в Камрань и вступление в ТС… - Putin tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương: sự trở lại Cam Ranh


путин во вьетнами
Владимир Путин и Чыонг Тан Шанг - Vladimir Putin và Trương Tấn Sang

Парадное - Cửa chính

Небольшая подборка фотографий, сделанных на военной базе в Камрани во время военного парада, посвящённого 60-летнему юбилею вьетнамского флота; 2.05.15 - Một số bức ảnh được chụp tại một căn cứ quân sự tại Vịnh Cam Ranh trong cuộc diễu hành quân sự dành riêng cho lễ kỉ niệm lần thứ 60 của Hải quân Việt Nam; 02/05/15
2.jpg
7.jpg
8.jpg
3.jpg
16.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét