18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Kỹ thuật - Công binh

Вьетнамские будни - Ngày thường tại Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом в июле-октябре 1965-го года во время своей службы во Вьетнаме в составе роты "А" 70-го инженерного батальона - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ trong tháng Bảy và tháng Mười năm 1965, thời gian làm việc tại Việt Nam trong đơn vị "A" của Tiểu đoàn Công binh 70
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8ъ.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
36.jpg

Про "основательное обустройство" - Về "cải thiện triệt để"

Серия фотографий, сделанных во время постройки базового лагеря ротой обеспечения 6-го батальона 27-го артиллерийского полка американской армии; Лонг-Бин; Вьетнам; 1966-й год - Một số bức ảnh chụp trong việc xây dựng căn cứ nhằm đảm bảo một đơn vị của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn Pháo binh 27 của quân đội Mỹ; Long Bfihn; Việt Nam; 1966
1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
27.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg

Сапёры - Cảm tử

Альбом американского офицера служившего в 1966-1967-м годах во Вьетнаме в составе 7-й команды военно-воздушных сил США по обезвреживанию боеприпасов. - Album sĩ quan Hoa Kỳ phục vụ trong những năm 1966-1967 tại Việt Nam tại Đoàn 7 Không lực Hoa Kỳ, xử lý vật liệu nổ.

Во время работ по извлечению неразорвавшегося 8-дюймового снаряда

Во время работ по извлечению неразорвавшегося 8-дюймового снаряда

Авиационные боеприпасы перед уничтожением

Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов

Вид сверху на базу сапёров - Лонг Бин

8-дюймовые снаряды перед уничтожением. Боеприпасы были приведены в негодность при падении самолёта, перевозившего их

8-дюймовые снаряды перед уничтожением. Боеприпасы были приведены в негодность при падении самолёта, перевозившего их

Ракета CBU-19. Ракета несла в себе 182- боевых элемента E-158 CS, снаряжённых слезоточивым газом

Советский 140-мм реактивный снаряд и импровизированная пусковая установка

Элементы 500-фунтовой авиационной бомбы

Авиабаза Да Нанг после обстрела вьетконговцами

Авиабаза Да Нанг после обстрела вьетконговцами

Трофеи

Трофеи

Боеприпасы, собранные после падения транспортника С-130, сбитого вьетконговцами

Боеприпасы, собранные после падения транспортника С-130, сбитого вьетконговцами

Извлечение неразорвавшейся мины после обстрела американской базы вьетконговцами

После миномётного обстрела вьетконгом

Инженерно-сапёрное - Kỹ thuật - Công binh

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1968-1969 гг. в одном из инженерно-сапёрных подразделений - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong thời gian phục vụ tại Việt Nam 1968-1969. thuộc một trong các đơn vị kỹ thuật-công binh
15600788512_04b104de6f_h.jpg
14979206554_2c39a2d660_h.jpg
14979757093_e9f7068e0f_h.jpg
14979763403_08c81f627b_h.jpg
15413249909_a8aa81e3cd_h.jpg
15413251979_c409c54d76_h.jpg
15413271689_0a616b4583_h.jpg
15413279459_4c472ab506_h.jpg
15413294139_9eef80d27f_h.jpg
15413296509_997bbd4327_h.jpg
15413331189_ab794653e3_h.jpg
15413757398_8600f93e45_h.jpg
15413775818_8b900a8ef6_h.jpg
15413903747_e802f805f9_h.jpg
15413913547_7f79128745_h.jpg
15413937807_7b53e824e2_h.jpg
15414257550_be3b4bad68_h.jpg
15414287270_1aedead143_h.jpg
15414319590_eb8cae50c8_h.jpg
15576245636_a0c25b9016_h.jpg
15576252636_29cd7db101_h.jpg
15576271416_8ed92fd865_h.jpg
15576274566_ab5c13231a_h.jpg
15576275896_fecb7f5a19_h.jpg
15597243811_08698b9135_h.jpg
15597269201_2aebe3f5af_h.jpg
15599902925_368b9b8871_h.jpg
15600699962_b1ffd07986_h.jpg
15600782472_35c5369f81_h.jpg

Асфальтоукладчики по-вьетнамски - Bê tông nhựa Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных военнослужащими из состава 585-й инженерной роты американской армии во время своей службы во Вьетнаме; ~ 1968-1969-й гг. Các bức ảnh được chụp bởi lính Công binh 585 quân đội Mỹ trong thời gian phục vụ tại Việt Nam; ~ 1968-1969
1.jpg
Во Вьетнаме рота привлекалась к постройке и ремонту дорог - Ở Việt Nam, đã tham gia vào việc xây dựng và sửa chữa đường giao thông
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg

Строители за работой - Nhà xây dựng làm việc

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом вор время своей службы во Вьетнаме с января по декабрь 1969-го года в составе 70-го инженерного батальона - Một số bức ảnh được chụp bởi một binh sĩ Mỹ kẻ cắp (?) trong quá trình phục vụ tại Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 70 Công binh
8.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
26.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét