18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Bên đống vỏ xe

На полях Вьетнамщины - Bên đống vỏ xe Việt Nam

Фотографии из альбома американского солдата служившего во Вьетнаме в 1967-м году - Hình ảnh từ album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam năm 1967

Продолжение следует... - Còn tiếp ...

На полях Вьетнамщины-2 - Bên đống vỏ xe Việt Nam 2

Продолжение альбома американского солдата, служившего во Вьетнаме в 1967-м году - Hình ảnh từ album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam năm 1967

На полях Вьетнамщины-3 - Bên đống vỏ xe Việt Nam 3

Продолжение альбома американского солдата, служившего во Вьетнаме в 1967-м году - Hình ảnh từ album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam năm 1967
На полях Вьетнамщины-4 - Bên đống vỏ xe Việt Nam 4

Завершающая часть альбома американского солдата, служившего во Вьетнаме в 1967-м году - Những hình ảnh cuối từ album của một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam năm 1967На полях Вьетнамщины - - Bên đống vỏ xe Việt Nam

"Дембельский" альбом американского солдата, служившего в 1967/68 гг. во Вьетнаме в составе 3-го эскадрона 5-го кавалерийского полка (подчинявшегося 9-й пехотной дивизии) - "Xả" Album của một lính Mỹ đã từng phục vụ trong hai năm 1967-1968 ở Việt Nam trong 3 phi đội của Trung đoàn Không Kỵ số 5 (phối thuộc Sư đoàn Bộ binh số 9)
10-13.jpg
10-14.jpg
10-15.jpg
10-16.jpg
10-17.jpg
10-1.jpg
10-44.jpg
10-2.jpg
10-3.jpg
10-4.jpg
10-5.jpg
10-6.jpg
10-7.jpg
10-8.jpg
10-9.jpg
10-11.jpg
10-10.jpg
10-18.jpg
10-20.jpg
10-21.jpg
10-22.jpg
10-23.jpg
10-24.jpg
10-25.jpg
10-26.jpg
10-27.jpg
10-28.jpg
10-29.jpg
10-31.jpg
10-33.jpg
10-34.jpg
10-35.jpg
10-36.jpg
10-37.jpg
10-38.jpg
10-39.jpg
10-40.jpg
10-41.jpg
10-42.jpg
10-43.jpg

В полевых условиях

Ремонт ходовой части "Шеридана" в полевых условиях; Вьетнам; 1968-й год
13-1.jpg
13-2.jpg
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét