18 tháng 5 2015

Việt Nam - 1955 - 1975 - Áp phích ủng hộ của Trung Quốc

Военный плакат КНР; pt.2 - Áp phích quân sự Trung Quốc; pt.2

Продолжение подборки китайских военных плакатов.
Эта часть плакатов посвящена периоду войны во Вьетнаме (1965 - 1973). Поскольку КНР поддерживала Северный Вьетнам (рон же - Демократическая Республика Вьетнам), то естuốcественно, что и смысл плакатов направлен на поддержку ДРВ, а часть расчитана на подготовку к возможной войне с "империализмом" - Tiếp Bộ sưu tập áp phích quân sự Trung Quốc.
Đây là một phần của các poster dành cho các giai đoạn Chiến tranh Việt Nam (1965-1973). Kể từ khi Trung Quốc hỗ trợ miền Bắc Việt Nam (như Ron - Cộng hòa Dân chủ Việt Nam), sau đó estuốcestvenno rằng ý nghĩa của áp phích nhằm hỗ trợ miền Bắc Việt Nam, và một phần được thiết kế để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể chống lại "chủ nghĩa đế quốc"
62.
1965. "Вьетнам победит, а американские империалисты обязательно проиграют" - "Việt Nam sẽ giành chiến thắng, và đế quốc Mỹ chắc chắn thua"
67.
1965. "Армия и народ Вьетнама бьют американцев хорошо, точно и беспощадно" - "Quân đội và nhân dân Việt Nam đánh bại người Mỹ giỏi, chính xác và không thương tiếc"
79.
1965. "Развивайте дух интернационализма. Будьте готовы сражаться бок-о-бок с братским народом Вьетнама в любой момент" - "Nuôi dưỡng tinh thần của chủ nghĩa quốc tế. Hãy sẵn sàng để chiến đấu side-by-side với những người anh em Việt Nam bất cứ lúc nào"
130
1965. "Выгоним американских захватчиков из Южного Вьетнама" - "Sẽ đánh đuổi quân xâm lược Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam"
86.
1965. Сконцентрируйте свое сердце в стволе винтовки и обрушьте его на американских агрессоров - Tập trung trái tim của bạn tại khẩu súng trường và obrushte nó tới giặc Mỹ
26.
1970. "Империализм и все реакционные клики – бумажные тигры" - "Chủ nghĩa đế quốc và tất cả bè lũ phản động - con hổ giấy"
104.
1970. "Три страны в Индокитае, борющихся за независимость против США, несомненно, победят. Малые страны также могут побеждать сверхдержавы" - "Ba nước Đông Dương, đấu tranh cho nền độc lập chống lại Hoa Kỳ, tất nhiên, sẽ giành chiến thắng. Các nước nhỏ cũng có thể đánh bại các siêu cường"
24.
1971. "Это не люди боятся американского империализма, это американский империализм боится людей" - "Đây không phải là những người sợ chủ nghĩa đế quốc Mỹ, chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang sợ mọi người"
31.
1971. "Полностью поддерживаем народ Вьетнама, Камбоджи и Лаоса в борьбе против США" - "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào trong cuộc đấu tranh chống lại Hoa Kỳ"
113.
1971. "700 миллионов китайцев являются резервом для вьетнамского народа, а Китай – надёжной тыловой базой Вьетнама; Мао Цзэдун" - "700 triệu người Trung Quốc đang dự trữ cho người dân Việt Nam, và Trung Quốc - một cơ sở đáng tin cậy phía sau tại Việt Nam; Mao Trạch Đông"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét