18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Bầu trời - Ở phía mặt đất

В полевых условиях - Điều kiện thực địa

Замена двигателя на транспортном самолёте De Havilland Canada DHC-4 Caribou из состава 61-й авиационной роты армейской авиации американской армии; район города Дилинь, Вьетнам; октябрь 1963-го года - Thay thế động cơ máy bay vận tải De Havilland Canada DHC-4 Caribou công ty máy bay hàng không quân đội 61 th của quân đội Mỹ; Di Linh, Việt Nam; Tháng 10 năm 1963
1.jpg
Глядя на лагерь, построенный для обеспечения замены двигателя, возникает мысль, что спустя пару лет самолёт бы просто сожгли на месте... Nhìn vào trại, được xây dựng để thay thế động cơ, có một ý tưởng mà một vài năm sau đó, máy bay sẽ chỉ cần đốt ngay tại chỗ ...
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

(no subject - Không đề)

Прикольный кадр - Phun nước cho mát:

Вьетнам; Việt Nam; ~1964-1965

"Смесь эпох" - "Hổ lốn lộn xà ngầu"

Самолёт-разведчик U-2 и штурмовики А-1 на авиабазе Бьенхоа; Вьетнам; 1965-й год - Máy bay do thám U-2 và máy bay tấn công A-1 tại căn cứ không quân Biên Hòa; Việt Nam; 1965
AR.2012.027

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским матросом, служившим в 1965-м году санинструктором в одном из подразделений морской пехоты на авиабазе Дананг - Các bức ảnh được chụp bởi các thủy quân lục chiến Mỹ phục vụ y tế tại một trong những đơn vị của Marine Corps tại phi trường Đà Nẵng trong năm 1965
14713579847_0296abb0e3_o.jpg
14899794102_f71fb9167e_o.jpg
14713452800_f6c395bd60_o.jpg
14713453740_84114f627c_o.jpg
14713483289_fe6541257a_o.jpg
14713487779_c5c4aac978_o.jpg
14713510318_3b374d086e_o.jpg
14713529938_7f407e7ed9_o.jpg
14713594927_936043edf5_o.jpg
14877120476_605a8484c2_o.jpg
14877132766_2c302dbf89_o.jpg
14897066701_a46cee11ab_o.jpg
14899782932_9891f056d0_o.jpg
14899786512_e2a2de9c6e_o.jpg
14899787792_a130459b95_o.jpg
14899791222_3ed1dfb14e_o.jpg

"Скайхоки" над Вьетнамом - "Skyhawk" qua Việt Nam

Серия фотографий, сделанных военнослужащими из состава 225-й ударной эскадрильи корпуса морской пехоты США во время действий с авиабазы Чулай во Вьетнаме; лето 1965-го года - Một số bức ảnh được chụp bởi những binh lính từ phi đội 225 cú sốc của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong căn cứ không quân Chu Lai ở Việt Nam; Mùa hè năm 1965
8555287949_4fce7e4b57_o.jpg
Эскадрилья, на тот момент вооружённая лёгкими штурмовиками А-4 "Скайхок", была переброшена во Вьетнам в конце мая 1965-го года, и действовала там до октября того же года, после чего была передислоцирована в штаты, где в апреле 1966-го года была перевооружена на штурмовики А-6 "Интрудер". Второй раз во Вьетнам эскадрилья была переброшена в январе 1969-го года и действовала там до мая 1971-го года - Phi đội tại thời điểm đó trang bị máy bay tấn công hạng nhẹ A-4 "Skyhawk", được chuyển giao cho Việt Nam Cộng hòa vào cuối tháng năm 1965, và hoạt động ở đó cho đến tháng Mười của năm đó, và sau đó đã được chuyển đến Hoa Kỳ, nơi mà trong tháng 4 năm 1966 nó được tái vũ trang máy bay tấn công A-6 "Intruder". Lần thứ hai tại Việt Nam, các phi đội đã được chuyển giao vào tháng Giêng năm 1969 và hoạt động ở đó cho đến tháng năm 1971
6455086745_9494c3e351_b.jpg
6460630095_52b3913252_b.jpg
6473799423_e0cfda2dc4_b.jpg
6510678241_dbcacd81d3_b.jpg
6510690247_66cb0d3d9c_b.jpg
6510701843_20f6d0cdee_b.jpg
6510712933_497f029b07_b.jpg
6510715663_567ccf45db_b.jpg
6510720635_cec083da50_b.jpg
6510728303_5fbe62ba27_b.jpg
6510730631_fa07f21448_b.jpg
6510736095_e016b15d63_b.jpg
6510738627_14d919e506_b.jpg
6510741443_6386d59d2e_b.jpg
6516011787_268479d83e_b.jpg
6518856945_b6cee5d229_b.jpg
6518857169_cbe11e32e8_b.jpg
6518875359_072f0f297c_b.jpg
6518890725_cb1b26bd73_b.jpg
6518890877_1f4149738c_b.jpg
6518905217_63ce917821_b.jpg
6518905255_a496777f59_b.jpg
6518905351_05719960da_b.jpg
6518905449_cab0accc34_b.jpg
6518905481_a37887104c_b.jpg
6518905501_2e98835b6b_b.jpg
6518919091_b2703c6900_b.jpg
6518919175_6302bf7fdb_b.jpg
6518919251_b2f6aefc0d_b.jpg
6518919287_6b9105d482_b.jpg
6518964379_97a78bb019_b.jpg
6678524531_89c7362993_b.jpg
6678549361_494bc847d8_b.jpg
6678552957_cc6d1572ea_b.jpg
6678556017_a9533aaffe_b.jpg
З.Ы. Кстати, у ув. al_datr можно посмотреть о особенностях ВПП данного аэродрома Bằng cách này, bạn có thể xem các tính năng trên đường băng của sân bay Тут уже была маленькая подборка о работе американских морпеховских эскадрилий с АБ Чу Лай в Южном Вьетнаме, в ходе которой из-за ограниченной длины ВПП активно использовались ускорители при взлете и наземные аэрофинишеры при посадке.
Но этим все не ограничивалось.
Там же была установлена и наземная катапульта, также использовавшаяся в боевой работе.
Hiện đã là một lựa chọn nhỏ của công việc của phi đội Thủy quân lục chiến Mỹ với AB Chu Lai ở Nam Việt Nam, trong thời gian đó do chiều dài giới hạn của đường băng đã sử dụng rộng rãi tên lửa đẩy trong lúc cất cánh và hạ cánh với bộ hãm mặt đất.
Nhưng nó không bị giới hạn.
Ở đó được cài đặt một máy phóng mặt đất, cũng được sử dụng trong hoạt động chiến đấu.
SATSa4skyhawkcatapultmission1966
Первый старт с использованием катапульты на АБ Чу Лай, 10 мая 1966 года. - Bắt đầu sử dụng máy phóng đầu tiên AB Chu Lai, ngày 10 tháng 5 năm 1966.
p1
Использовать ее, кстати, продолжали и после постройки на авиабазе полноценной ВПП, как минимум до 1968 года включительно.
Фото увеличибельны местами.
Sử dụng nó, bằng cách này, tiếp tục và sau khi xây dựng một căn cứ không quân đường băng chính thức, ít nhất là cho đến năm 1968, bao gồm.

p3
p2

Чу Лай, 1965 - 1967 - Chu Lai

Морпеховские "Скайхоки" из состава эскадрилий VMA-225 "Vagabond", VMA-311 "Tomcat", VMA-214 "Black Sheep" и VMA-121 "Green Knights", базировавшихся в этот период на АБ Чу Лай (Chu Lai) в Южном Вьетнаме. Thủy quân lục chiến "Skyhawk" gồm các phi đội VMA-225 "Vagabond", VMA-311 "Tomcat", VMA-214 "Black Sheep" và VMA-121 "Green Knights", dựa vào giai đoạn AB Chu Lai (Chu Lai) tại Nam Việt Nam.
Пару лет им пришлось летать с построенной на скорую руку полосы длинной всего 1200 метров, при этом для взлета использовались пороховые ускорители, а для посадки наземные комплекты аэрофинишеров. Một vài năm họ đã phải bay với xây dựng trong ban nhạc vội vàng chỉ dài 1.200 mét, với bột dùng cho tên lửa đẩy cấtcánh, và đặt nền tảng cho việc trồng aerobatsplanes.
Но уж очень надо было... Nhưng nó rất là buộc phải theo ...
И да, немного об этом тут уже было: Và vâng, một chút ít về điều đó ở đây rồi:
"VMA 225 A4C Skyhawk, Charlie Echo # 9; BU # 148462 fires off JATO Rockets to Accelerate in Order to Gain Lift on Takeoff at SATS Runway ( 3500 ft. ); Summer 1965. We had to use JATO ( Jet Assisted Take Off ) for the first couple of months at Chu Lai. The Runway kept Settling and the US Navy Seabees from MCB 10 were Constantly Repairing one End of the Runway while we Flew from the Other End. Chu Lai was the First Time SATS had been deployed during Combat Operations. After the Mission, when the Aircraft Landed, the A4C Skyhawks were brought to an abrupt stop by an arresting cable system called MOREST.".
6510697049_3f5301b429_o
112-F
6510701843_08c47db41d_o
6442057371_94f0141bc8_o
jatoa4skyhawkchulaivietnam
A-4E_landing_at_Chu_Lai_Mar_1967
A-4EcatapultSATS1968

На просторах Вьетнамщины - Trong sự bao la của Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским морским пехотинцем в январе 1966-го года во время своей службы во Вьетнаме в составе 2-го батальона 4-го полка морской пехоты (в означенное время батальон принимал участие в операции "Double Eagle I") - Một số bức ảnh được chụp bởi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong thời gian phục vụ của mình tại Việt Nam trong khuôn khổ của Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 4 Thủy quân lục chiến tháng 1 năm 1966 (tại thời điểm bổ nhiệm, tiểu đoàn tham dự trong Chiến dịch "Double Eagle I")
16705643931_0ea3aa3dc6_b.jpg
16086994063_d86d74fd1d_b.jpg
16086996193_2e963f3262_b.jpg
16499653867_dde605f79c_b.jpg
16499654577_d0156f2841_b.jpg
16084615784_cdd0eeb8de_b.jpg
16519354638_97608eedd5_b.jpg
16519541190_e1ba5ba1cd_b.jpg
16520821689_88faf17f04_b.jpg
16520821919_c01d0a7df4_b.jpg
16520824409_d7e3329be6_b.jpg
16520825099_7d24211c4c_b.jpg
16681004536_9729631602_b.jpg
16705645011_8c0c8328b7_b.jpg
16705645181_17745428dc_b.jpg
16705883012_9c94a4e193_b.jpg
16706929135_918a004815_b.jpg
16706929195_94679c2a99_b.jpg
16706929225_800219393c_b.jpg
16706931315_52eba24039_b.jpg
16706931885_478d87dd49_b.jpg
16706932305_2ec5965f7e_b.jpg
16706932455_3d30a82439_b.jpg

Лётные будни - Ngày thường sân bay

Серия фотографий, сделанных американским военнослужащим в 1968-м году во время своей службы на американской авиабазе Дананг Một số bức ảnh được lính Mỹ chụp năm 1968 trong quá trình phục vụ tại Mỹ căn cứ không quân Đà Nẵng
2592000064_dc77e611af_b.jpg
Штурмовик A-1 Skyraider и "ганшип" AC-47 Spooky - Máy bay tấn công A-1 Skyraider và "gunship" AC-47 Spooky
2591159865_3cca4db145_b.jpg
Многоцелевой истребитель F-4 Phantom II - Máy bay chiến đấu Đa chức năng F-4 Phantom II
2591160171_10e508c24e_b.jpg
2591160493_72c9648d20_b.jpg
2591161067_2f5d766a3a_b.jpg
2591997992_49a1253fd3_b.jpg
2591998772_b72a559b64_b.jpg
2591161353_f3cc457050_b.jpg
Самолёт ДРЛО и РЭБ EC-121 Warning Star - Máy bay AWACS và tác chiến điện tử EC-121 Warning Star
2591161839_f3ccd2d2fb_b.jpg
Транспортный самолёт С-130 - Máy bay vận tải C-130
2591162041_057042a35f_b.jpg
Палубный штурмовик Grumman A-6 Intruder - Máy bay tấn công - bom Grumman A-6 Intruder
2591996160_74d856e7a0_b.jpg
Палубный штурмовик A-4 Skyhawk - Máy bay tấn công - bom A-4 Skyhawk
2591996768_9af11af647_b.jpg
2591999542_b0d2f9c49a_b.jpg
Самолёт-заправщик КС-135 - Máy bay tiếp nhiên liệu trên KC-135
2591999774_f7df7da640_b.jpg
Лёгкий разведывательный самолёт O-2 Skymaster - Máy bay trinh sát nhẹ O-2 Skymaster
2591996518_faa60dc8e4_b.jpg

Наземные будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1969-1970-м гг. в составе подразделений обеспечения 314-й истребительной эскадрильи корпуса морской пехоты США, базировавшейся на тот момент на авиабазу Чулай - Một số bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ tại Việt Nam trong những năm 1969-1970 đơn vị hỗ trợ 314 Fighter Squadron, US Marine Corps, dựa vào thời điểm trên căn cứ không quân Chu Lai
4348560571_04a9e4ee35_b.jpg
4348561863_0e918c518e_b.jpg
4348563217_605ce559b7_b.jpg
4348564979_38ec213cc5_b.jpg
4348566709_af6a4ca759_b.jpg
4348567387_3f92d7d8c7_b.jpg
4348567989_5a855e74ce_b.jpg
4348569221_f247e1c338_b.jpg
4348569821_733dd862ac_b.jpg
4348570987_fa6c10859e_b.jpg
4349307074_b7efa743a8_b.jpg
4349307630_18643d1db7_b.jpg
4349308392_853f8ca58e_b.jpg
4349309168_45c1cdf30e_b.jpg
4349310438_cfc82b3cb5_b.jpg
4349310956_461ac40c9a_b.jpg
4349311996_23990f13f1_b.jpg
4349312516_0f27c0df52_b.jpg
4349313802_1af75da644_b.jpg
4349314440_2877b82c49_b.jpg
4349317020_ba70399b20_b.jpg
4349318684_e922df7e77_b.jpg
4349319712_8e68ae6ff1_b.jpg

Типа "по обмену опытом" - Loại hình "chia sẻ kinh nghiệm"

Небольшая подборка фотографий, сделанных во время визита стюардесс из авиакомпании "Pan American World Airways" на одну из американских авиабаз во Вьетнаме; ноябрь 1966-го года - Các bức ảnh được chụp trong chuyến thăm của các nữ tiếp viên hàng không "Pan American World Airways" đến một trong những căn cứ Không quân Mỹ tại Việt Nam; Tháng 11 năm 1966
2412672178_a8f5b308a2_o.jpg
2412771834_d890460c67_o.jpg
1.jpg
2411903705_3bac802879_o.jpg
2411900649_9024e67260_o.jpg
2411900875_f727fc290f_o.jpg

Про тех, кто обычно за кадром - Những người thường đằng sau hậu trường

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1966-1968-м гг. на авиационной базе Сок-Транг в составе отделения регламента и ремонта авиационных средств связи - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ phục vụ tại Việt Nam trong những năm 1966-1968 tại căn cứ không quân Sóc Trăng, điều chỉnh và sửa chữa các thiết bị thông tin liên lạc máy bay
6801845795_670b05740e_b.jpg
6801845961_908c84abf2_b.jpg
6801846211_7a40e7ec46_b.jpg
6801847945_96573b125a_b.jpg
6801849907_8dabefc947_b.jpg
6801851481_cfa2f7f820_b.jpg
6801852339_e476d018cc_b.jpg
6801853399_381518450e_b.jpg
6801853921_8b7441558c_b.jpg
6801854393_d35a582281_b.jpg
6801855795_1312674eb0_b.jpg
6801856641_65022a66c4_b.jpg
6801859047_f4e18fe977_b.jpg
6801859409_1572603f5f_b.jpg
6801859771_e18b796430_b.jpg
6801860513_cba89f38d9_b.jpg
6801860705_d96d0a9067_b.jpg
6801860917_9ffd1edde6_b.jpg
6801862393_47ff0e72dd_b.jpg
6801863671_d345895621_b.jpg
6801865065_26888c074d_b.jpg
6801865283_588df690fc_b.jpg
6801867563_2799c96288_b.jpg
6801867877_eeb23abe86_b.jpg
6801868625_b6c5c061a1_b.jpg
6801869593_8a00824724_b.jpg
6801870833_2ef34accfe_b.jpg
6801872127_f3eea6da06_b.jpg
6801874813_8c3e907925_b.jpg
6801876461_b44c4632ab_b.jpg

Зенитчики во Вьетнаме - Các xạ thủ phòng không tại Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом, служившим в 1967-1968-м гг. в составе батареи "В" 2-го лёгкого зенитно-ракетного батальона - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ, những người phục vụ trong những năm 1967-1968. Đơn vị "B" Tiểu đoàn 2 tên lửa phòng không hạng nhẹ
2555286644_ab96b73c14_b.jpg
Батальон на тот период был вооружён зенитно-ракетными комплексами "Хок", а батарея "В" прикрывала позиции американских войск в районе города Куангнгай - Tiểu đoàn vào thời điểm đó đã được trang bị hệ thống tên lửa phòng không "Hawk" và vị trí bao phủ của đơn vị "B" quân đội Mỹ gần thành phố Quảng Ngãi
2548189407_a88cd4bb03_o.jpg
2549015730_e04aaa3642_o.jpg
2550972201_bdbd654c07_o.jpg
2551636522_98b5867429_o.jpg
2551794238_ba820f4a39_o.jpg
2551794264_977dd6db07_o.jpg
2554369965_31673cbd3a_b.jpg
2554370153_2e2de4dc05_b.jpg
2554406229_7c9be1778b_b.jpg
2554461295_c45d748976_b.jpg
2554492275_c4ee25d71d_b.jpg
2554492407_a457d3a95b_b.jpg
2554492575_078f2426c3_b.jpg
2555194898_56c099e39d_b.jpg
2555194958_8e718f9fb1_b.jpg
2555214318_a2e6fbcdf2_b.jpg
2555214372_1559cccbfe_b.jpg
2555214456_3a02527c65_b.jpg
2555214500_158532813e_b.jpg
2555214710_2d6b2d0582_b.jpg
2555230698_d5fddb1bfd_b.jpg
2555230798_88b4a6e6f5_b.jpg
2555230952_bfec7fc3e2_b.jpg
2555257888_ec03d91acc_b.jpg
2555286108_e250c2c9a5_b.jpg
2555286520_2c1deb74c5_b.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом в 1967-1969-м гг. во время своей службы на авиабазе американских ВВС "Нячанг" - Một số bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ trong những năm 1967-1969-th. Trong thời gian phục vụ trong các căn cứ không quân Không lực Hoa Kỳ "Nha Trang"
12654495103_ceb4cda715_b.jpg
13753381373_65f83138c8_b.jpg
13753383253_8c71643706_b.jpg
13753386723_2b0b0c5f84_b.jpg
13753387163_4f7086d821_b.jpg
13753387843_151657e161_h.jpg
13753389623_8170347a9b_h.jpg
13753389623_8170347a9b_h.jpg
13753398853_f1a0d30ff0_h.jpg
13753736504_8c3e929538_b.jpg
13753740034_980ab88652_h.jpg
13753740534_e73ce5efff_b.jpg
13753742334_2e92d4584a_h.jpg
13753742994_f87bf8e5b1_b.jpg
13753745124_34c71aae6d_b.jpg
13753747634_0b29b99628_b.jpg
12654355025_2e5b4d07a3_b.jpg
12654361705_c80cb8932c_b.jpg
12654493553_ee7e22acd8_b.jpg
12654832994_491c90ce27_b.jpg
12654836514_dc457cdee2_b.jpg
12654841884_a3c45dc3d7_b.jpg
12654841964_5d87aa37f5_b.jpg
13753369255_3ed247f7dc_h.jpg
13753377665_a0fe17d144_h.jpg
12654353825_fec3674da4_b.jpg
13753379215_e577bb800b_h.jpg

В небе над Вьетнамом. Наземная часть - Bầu trời Việt Nam. Ở phía mặt đất

Серия фотографий, сделанных в 1968-м году на американской авиационной базе "Дананг" во Вьетнаме - Một loạt các bức ảnh được chụp vào năm 1968 tại căn cứ không quân của Mỹ "Đà Nẵng" tại Việt Nam
2961604587_4e406dc3d2_b.jpg
2962467718_40bfd3dfd5_b.jpg
2961604125_de8b1d46d2_b.jpg
2961605441_75e611bd94_b.jpg
2961606259_9bb4d688df_b.jpg
2961607917_5fde9a7d82_b.jpg
2961608199_16397cd05f_b.jpg
2961609075_2c1f7c2912_b.jpg
2961610731_8165f6777d_b.jpg
2961614697_96f431155d_b.jpg
2961616469_d8b131cdd3_b.jpg
2961616775_7d7c7ae9b7_b.jpg
2961618051_4387838264_b.jpg
2961618503_149ac401fa_b.jpg
2961620277_d926662051_b.jpg
2961622297_9720fb5ef6_b.jpg
2962450270_bea4b439f0_b.jpg
2962450810_ea4e5280d0_b.jpg
2962450986_c5d40f7d01_b.jpg
2962451178_1fd4df8a85_b.jpg
2962451428_cbd94d2653_b.jpg
2962451522_f28ea95fbf_b.jpg
2962451848_4f4db1526f_b.jpg
2962452204_3baca28b34_b.jpg
2962453078_fdaf386091_b.jpg
2962453230_12527cfba9_b.jpg
2962454090_4115a59fcc_b.jpg
2962455598_b12573b849_b.jpg
2962455732_35c237870f_b.jpg
2962455850_6d014cab13_b.jpg
2962460066_3473c895ca_b.jpg
2962460364_69a9796bb6_b.jpg
2962462706_4006d25ba1_b.jpg
2962463860_d09f96f67f_b.jpg
2962464494_8db1f9b6d9_b.jpg
2962464702_bb292e6797_b.jpg
2962464872_e09d822bc6_b.jpg

Аэродромные будни - Ngày thường ở phi trường

Серия снимков, сделанных на аэродроме Кван Ло (в окрестностях Сайгона); ~ 1969/70-й гг. Các bức ảnh được chụp tại sân bay Kwan Lo (gần Sài Gòn); ~ Năm 1969-1970-th.
15286839695_67b84f18c9_o.jpg
15100054959_656890296a_o.jpg
15100056659_3993b046a4_o.jpg
15100058759_af24db4d6d_o.jpg
15100113660_8dd5c1c38b_o.jpg
15100114720_512be02a20_o.jpg
15100117410_9373e7a7a4_o.jpg
15100256248_1e4a5c4442_o.jpg
15100256278_c43026587a_o.jpg
15100261888_87964eb699_o.jpg
15100268017_c642273f03_o.jpg
15263793246_84a099aac2_o.jpg
15263797706_d365224bac_o.jpg
15263800466_1acf36d98c_o.jpg
15263800936_0a78a6c041_o.jpg
15263801496_a2abd1ca37_o.jpg
15283680041_62a66e767d_o.jpg
15283680571_b7667e4430_o.jpg
15283682151_26b20f2bcb_o.jpg
15286426772_73260f988a_o.jpg
15286433982_09796c308d_o.jpg
15286434472_c977d36c9c_o.jpg
15286437002_e55e2d3b3a_o.jpg
15286833605_5ff7c88148_o.jpg
15286834035_11bd7d9f13_o.jpg
15286836495_fd98bcb50a_o.jpg
15286837145_aaba388d5f_o.jpg
15286838075_78bff950d0_o.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1969-1970-гг. на авиабазе в г. Плейку - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ trong thời gian phục vụ tại căn cứ không quân ở Pleiku, Việt Nam 1969-1970.
Aug69
Apr70
Nov69
Aug69
Aug69
Jan70
May69
Nov69
14821438538_c124d5fb55_o.jpg
Dec69
Aug69
Jan70
Jul69
Aug69
Nov69
Mar69
Apr70
Sep69
Sep69
Nov69
14985082016_df05a19e94_o.jpg
Jun69
Mar69
Jun69
14991582016_400e35dd18_o.jpg
Jun69
Dec69
Sep69
Nov69
Mar69
May69
Mar69
Oct60
Sep69
Nov69

"Перелётные подарки" - "Quà tặng Thiên Di"

Истребитель МиГ-17 и учебно-боевой самолёт МиГ-15УТИ на американской авиабазе Бьен-Хоа; 1970-й год - Máy bay chiến đấu MiG-17, máy bay huấn luyện chiến đấu MiG-15UTI tại căn cứ không quân Mỹ, Biên Hòa; 1970
1.jpg
"Источником поступления" самолётов указывают Камбоджийские ВВС - "Nguồn gốc" máy bay của Campuchia Air Force
2.jpg
3.jpg

В небе над Вьетнамом - Trên bầu trời Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных военнослужащими из состава 263-й вертолётной эскадрильи корпуса морской пехоты США. Các bức ảnh được chụp bởi những binh lính từ máy bay trực thăng 263 Squadron US Marine Corps.
8628652232_e8795488f2_o.jpg
Эскадрилья была вооружена вертолётами СН-46D и действовала во Вьетнаме с января 1969-го по апрель 1971-го года - Các phi đội được trang bị những máy bay trực thăng CH-46D và hoạt động tại Việt Nam từ tháng 1 năm 1969 đến tháng tư năm 1971
8628652980_f9e6dd5ba6_o.jpg
8627543009_232f057acd_o.jpg
8627543071_005cf0772d_o.jpg
8627543081_9c3ba8f10b_o.jpg
8627543127_d9875267c0_o.jpg
8627543273_5cdd299f6d_o.jpg
8627543283_d1aea4572e_o.jpg
8627543311_54161c8760_o.jpg
8627543365_7efff57f66_o.jpg
8627543431_3ddbf698eb_o.jpg
8627543501_b4e35f1c30_o.jpg
8627543533_576aa0a353_o.jpg
8627543567_e8323518b1_o.jpg
8627543649_56ac206cc8_o.jpg
8627543731_b52614f331_o.jpg
8627543769_5195bf99b7_o.jpg
8627543989_ca678391d8_o.jpg
8627544053_3af01f4ff4_o.jpg
8627544053_3af01f4ff4_o.jpg
8627544061_8a81edc818_o.jpg
8627544165_83c4dc8056_o.jpg
8627544217_85d2db0370_o.jpg
8627544263_42993e0b9d_o.jpg
8627544267_e48b8e80db_o.jpg
8627544305_0bffe4a438_o.jpg
8627544351_7b24ac59e7_o.jpg
8628650978_43dc3e8e8d_o.jpg
8628651024_33688fd152_o.jpg
8628651066_0d192bbef4_o.jpg
8628651086_38a580ce33_o.jpg
8628651110_08d22f9383_o.jpg
8628651198_2f3518ddaf_o.jpg
8628651338_abdf106d1e_o.jpg
8628651384_5d3c7f7b82_o.jpg
8628651394_9bd9c9c67e_o.jpg
8628651436_07186a1572_o.jpg
8628651438_31288dacef_o.jpg
8628651526_b21249a17f_o.jpg
8628651824_705f46d65c_o.jpg
8628651924_e99d7d59a5_o.jpg
8628652116_f303ac6442_o.jpg
8628652130_57bc66b37e_o.jpg
8628652132_5590fa4c43_o.jpg
8628652186_88b363bfed_o.jpg
8628652384_4184051d52_o.jpg
8628652408_ec542bb8be_o.jpg
8628652834_64259a455c_o.jpg
8628652974_e397240fb3_o.jpg
8628652976_27f9fba287_o.jpg

Вьетнамские будни - Ngày thường Việt Nam

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом в 1970-1971-м гг. во время своей службы в одном из подразделений охранявших авиабазу американских ВВС в Сайгоне - Các bức ảnh được chụp bởi các binh sĩ Mỹ phục vụ tại một trong những đơn vị bảo vệ các căn cứ Không lực Mỹ ở Sài Gòn trong những năm 1970-1971
4599415053_6c6f956d91_b.jpg
4600026688_667727f6cd_o.jpg
5967554537_c66aa61881_b.jpg
6024932192_6c2236ae52_b.jpg
6030205083_80ee809561_b.jpg
6030479593_ef563e10bc_b.jpg
6445274807_d86b8dc1aa_b.jpg
6445274811_1b94b5ec08_o.jpg
6464077013_f4864d6c79_b.jpg
6469258719_87bef7c24c_b.jpg
6470035395_82bbbce0f1_b.jpg
6697842955_e0c8c4593a_b.jpg
9013710795_c1e43d2e28_o.jpg
9311191901_e426ae6a50_o.jpg
9311205941_8dfbd3c2a8_o.jpg
9313842682_56a8b98c0d_o.jpg
9313857404_4d05ef90fd_o.jpg
9313857502_d25a691383_o.jpg
9313973376_cd406d071a_o.jpg
9313973438_f9ed9f3ff8_o.jpg
9313973484_b52ebd808c_o.jpg
9313973560_0a1579c85c_b.jpg
9326998464_2569e2ac41_o.jpg
9327000024_fc9b8104f7_o.jpg
9342372439_f255f9f6b6_o.jpg
9342372499_5e9f40ef75_o.jpg
9345150688_de90181411_o.jpg
9345164824_bd2997bc07_o.jpg
9373264111_c62d38d901_o.jpg
9391981238_6f6743143e_o.jpg
12781917935_cd26ed7e7b_o.jpg
4577051896_50df72e419_o.jpg
4577165843_ea74e510cd_b.jpg
4577178299_cbf0a291c1_b.jpg
4577214419_240368f521_b.jpg
4577795060_7d3778cc07_o.jpg
4577802734_b3aa9777d7_b.jpg
4577806890_c62f920bdb_b.jpg
4577815236_4927d1206d_b.jpg
4577852966_75813c0409_b.jpg
4582950405_1ce023ae43_o.jpg
4583512074_ccdcb2e53f_b.jpg
4583573590_18356b516e_b.jpg
4586467078_7410351314_o.jpg
4588030628_9a44b82dcb_o.jpg

"В небе над Вьетнамом". Наземная часть - "Bầu trời Việt Nam". Ở phía mặt đất

"Дембельский альбом" американского солдата, служившего во Вьетнаме с мая 1971-го года по май 1972-го года в составе подразделений обеспечения 366-й истребительной эскадрильи ВВС США - "Xả album" một lính Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam từ tháng 5 năm 1971 cho đến tháng 5 năm 1972, trong đơn vị hỗ trợ 366 Fighter Squadron US Air Force
Check List Phantom F-4, 366 FIS, DaNang S.Vietnam
Check List Phantom F-4, 366 FIS, DaNang S.Vietnam
12-2.jpg
12-3.jpg
12-4.jpg
12-5.jpg
12-6.jpg
12-7.jpg
12-8.jpg
12-9.jpg
12-10.jpg
12-11.jpg
12-12.jpg
12-13.jpg
12-14.jpg
12-15.jpg
12-16.jpg
12-17.jpg
12-18.jpg
12-19.jpg
12-20.jpg
12-21.jpg
12-22.jpg
12-23.jpg
12-25.jpg
12-26.jpg
12-27.jpg
12-28.jpg
12-29.jpg
12-30.jpg

О наземных службах - Về dịch vụ mặt đất

Подборка фотографий, сделанных американским солдатом во время своей службы во Вьетнаме в 1971-1972-м гг. в составе наземных подразделений на авиабазе американских ВВС в Плейку - Các bức ảnh được chụp bởi một lính Mỹ tại Việt Nam trong những năm 1971-1972 tại đơn vị mặt đất đến căn cứ không quân Không quân Mỹ tại Pleiku
14728075920_785cd378ef_o.jpg
14728076379_2c795fc460_o.jpg
14728078380_954dff0f4a_o.jpg
14728083739_80b201f7e8_o.jpg
14728049009_89cb329b76_o.jpg
14728102560_8db8c61fc5_o.jpg
14728110170_033d8c4036_b.jpg
14728111899_f91599b067_o.jpg
14728113069_b3beed2ce7_o.jpg
14728127698_f8b76a4ab1_o.jpg
14728143368_1e0f3d4452_o.jpg
14728149678_bf4afdcf12_o.jpg
14728162148_8406543781_o.jpg
14728171068_f62094258f_o.jpg
14728214307_4051b38db2_o.jpg
14728215057_188e189fc8_o.jpg
14728217437_807dce11ed_o.jpg
14891739946_1697a30740_o.jpg
14891743626_93db1a55f9_o.jpg
14891749336_047aca3fe8_o.jpg
14891760956_cdd168a751_o.jpg
14891795666_d3750816d7_o.jpg
14911666551_600699fdb0_o.jpg
14911667681_a7d674d54c_o.jpg
14911710311_142b4931b6_o.jpg
14914375662_6cd49d100b_o.jpg
14914377622_35e39347ae_o.jpg
14914419842_20afd994e8_o.jpg
14914742045_8ea9eb3051_o.jpg

Наземный взхгляд - Ở phía mặt đất

Подборка фотографий, сделанных в 1971-м году на американской авиабазе Пхукат, располагавшейся в окрестностях вьетнамского города Куинён - Cức ảnh được chụp vào năm 1971 tại căn cứ Không lực Mỹ Phù Cát, nằm trong vùng lân cận của thành phố Quy Nhơn
8988016414_c5a87dad43_k.jpg
8986819177_45aef1f475_h.jpg
"Фантомы" перед взлётом - "Phantom" trước khi cất cánh
8988007860_481e119847_h.jpg
Общий вид на базу - Toàn cảnh căn cứ
8988008896_5e0f1aa370_k.jpg
Диспетчеры за работой - Những người quản lý tại nơi làm việc
8986836793_dcf969f1d5_k.jpg
Взрыв авиабомбы, уроненной "Фантомом" при взлёте - Vụ đánh bom, uronennoy lúc "Phantom" cất cánh
8986843095_076c3f21ee_k.jpg
8986825621_154a8476ac_k.jpg
Трофейный МиГ-17. Thành tích của MiG-17.
8987994176_27eb4b169a_k.jpg
8988055082_06855cf39f_k.jpg
Эвакуация "Фантома" выехавшего при посадке за пределы взлётной полосы - Di tản những "Phantom" còn lại hạ cánh ngoài đường băng
8986851509_986a138239_k.jpg
8986861743_bd46a45c08_k.jpg
8986876655_dbb912fd53_k.jpg
8986879117_8df2550a58_k.jpg
8986881219_e49ae3edd3_k.jpg
Ганшип АС-119 - Gunship AC-119
8986822519_8f8c06e7f6_k.jpg
8988020560_ba89e20e43_k.jpg
8988028098_63a526038f_k.jpg
8988032638_1a41f12c6c_k.jpg
База под миномётным обстрелом - Căn cứ dưới hỏa lực súng cối
8988037798_c70c1b515f_k.jpg
8988038954_58ab165c06_k.jpg
8988046178_f980b7e5df_k.jpg
8986814373_fed88ca4ae_k.jpg
8986811775_d6c44c2945_k.jpg
8986810807_3d860cdd21_h.jpg
Резервуары с водой - Bồn chứa nước
8988056754_4402fa09e3_k.jpg
8988063748_0ac792e193_k.jpg
8988069320_25845008ec_k.jpg
8988072436_09cb148cc5_k.jpg
Австралийский бомбардировщик В-57 "Канберра" - Máy bay ném bom B-57 của Australia "Canberra"
8988075220_b48514c497_k.jpg
8988077878_c0e2384a39_k.jpg
Почтовый "Боинг" 7070 - "Boeing" 7070 Quân bưu
0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét