18 tháng 5 2015

Việt Nam - Miền Nam 1955 - 1975 (Mỹ - ngụy) - Cuộc chiến chống lại rừng rậm

"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле - "Cuộc chiến chống lại rừng rậm" hay xe ủi đất trong quân sự

Для борьбы с вьетнамскими джунглями американцы использовали не только "достижения научной мысли" - дефолианты, но и классическими средства - бульдозеры, которые состояли на вооружении сапёрных подразделений. Để chống lại những khu rừng nhiệt đới Việt Mỹ sử dụng không chỉ "thành tựu của tư duy khoa học" - chất làm rụng lá, mà còn xe cổ - xe ủi đất vận hành do các đơn vị công binh. В данном случае это бульдозеры из состава 18-й инженерной бригады. Trong trường hợp này, các xe ủi từ Lữ đoàn Công binh 18. В общем - первая часть подборки фотографий американских сапёров во Вьетнаме - Nói chung - phần đầu tiên của bộ sưu tập các hình ảnh công binh Mỹ ở Việt Nam:

Продолжение следует... Còn tiếp ...

"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.2 - "Cuộc chiến chống lại rừng rậm" hay xe ủi đất trong quân sự - P2

Продолжение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями - Tiếp tục bộ sưu tập hình ảnh của Lữ đoàn Công binh 18 Mỹ và "cuộc chiến" với các khu rừng nhiệt đới Việt Nam

"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.3

Продолжение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями

"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.4

Продолжение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями
"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.5

Продолжение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями
"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.6 - "Cuộc chiến chống lại rừng" hay xe ủi đất trong quân sự - P6

Продолжение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями - Tiếp tục bộ sưu tập hình ảnh của Lữ đoàn Công binh 18 Mỹ và "cuộc chiến" với các khu rừng nhiệt đới Việt Nam"Война с джунглями" или бульдозеры в военном деле; Pt.7 - "Cuộc chiến chống lại rừng" hay xe ủi đất trong quân sự - P7

Завершение подборки фотографий американской 18-й инженерной бригады и её "войны" с вьетнамскими джунглями - Tiếp tục bộ sưu tập hình ảnh của Lữ đoàn Công binh 18 Mỹ và "cuộc chiến" với các khu rừng nhiệt đới Việt NamKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét